Fremtid afhænger af unge

Europas 2020-strategi indeholder en række ambitiøse målsætninger for intelligent, bæredygtighed og inklusiv vækst, og her spiller de unge en vigtig rolle for at nå disse målsætninger.

Det betyder, at de almene og erhvervsrettede uddannelser af høj kvalitet, vellykket arbejdsmarkedsintegration og større mobilitetsmuligheder for unge er afgørende for at kunne udnytte de unges muligheder og opfylde målsætninger i EU's 2020-strategi. Der er ca. 100 million unge i EU, hvilket udgør en femtedel af EU's samlede befolkning, og EU's fremtid og velfærd er stærk afhængig af disse unge, men til trods for de hidtil usete muligheder, som det moderne Europa kan tilbyde, står de unge over for store udfordringer, som er blevet forværret af den økonomiske krise, der på det seneste har hærget, og dette har haft stor indflydelse inden for de almene og erhvervsrettede uddannelsessystemer og på arbejdsmarkederne, derfor står EU med en uacceptabel høj arbejdsløshed, og hvis målet på en erhvervsfrekvens på 75 pct. for befolkningen skal nås, ja, så skal de unges overgang og tilpasning til arbejdsmarkedets behov forbedres radikalt. Ifølge EU's 2020-plan forventes det, at der til 35 pct. af alle job forudsættes høje kvalifikationer kombineret med evnen til at innovere og tilpasse sig, i modsætning til 29 pct. i dag. Et stigende antal job forudsætter e-færdigheder, men EU's økonomi bremses af en mangel på højtkvalificerede ikt-folk. Ifølge Europakommissionen er der under en tredjedel i EU der har en videregående eksamen i forhold til over 40 pct. i USA og over 50 pct. i Japan, og der er færre forskere i EU's arbejdsstyrke end hos vore konkurrenter, men Europa 2020 indeholder det overordnede EU mål, nemlig at mindst 40 pct. af befolkningen mellem 30 og 34 år inden 2020 skal have afsluttet en videregående eller tilsvarende uddannelse. Et af de store problemer er, at alt for mange unge forlader skolen for tidligt, og derved har de naturligvis en større risiko for at stå uden mulighed for at få job, og med risiko for at leve i fattigdom og dette medfører høje økonomiske og sociale omkostninger, derfor er det en målsætning for EU, at reducerer frafaldsprocenten til minimum 10 pct., og ligeledes skal der opnås bedre resultater med læsefærdighederne i EU som helhed, det oplyses fra Europa Kommissionen, at 24,1 pct. af de 15-årige har ringe læsefærdigheder og denne andel har desværre været stigende i de senere år. Alt andet lige så er gennemførelse af strategier for livslang læring stadig en stor opgave for EU og hvert enkelt medlemsland, og der skal samtidigt udvikles mere fleksible læringsforløb, således at folk kan skifte mellem forskellige uddannelsesniveauer og for at tiltrække ikke - traditionelle studerende.