Skolelukninger

Fremtidens skole i Rebild Kommune?

STRUKTUR:I det centrale Himmerland, i området omkring landsbyerne Mejlby, Sønderup, Aarestrup, Smorup, Ladelund, Ravnkilde og Haverslev, er det lykkedes at få et tilskud på 250.000 kr. fra Landdistriktspuljen til at styrke udviklingen lokalt. Projektet, som indtil videre kaldes "Opland Haverslev", har tilknyttet en konsulent, som bl.a. skal igangsætte projektet med hensyn til at prioritere mellem relevante projekter og forbedre samarbejdet mellem landsbyerne og deres kultur. For kort tid siden var der opstartsmøde eller lokalting for projektet. Her deltog en flok ildsjæle fra landsbyerne samt mere end 10 af kommunens lokalpolitikere. Alle partier var repræsenteret. En del af aftenens program handlede om at udpege de vigtigste elementer i arbejdet for at sikre, at området fortsat er attraktivt for både de nuværende indbyggere og potentielle tilflyttere. Der blev peget på forhold som gode institutions- og skoletilbud til børn og unge, forbedring af et i forvejen stærkt foreningsliv, øgede handelsmuligheder og infrastruktur, endnu bedre sports- og halfaciliteter samt vandre- og cykelstier til naturarealer. Alle, inklusiv de mange fremmødte kommunalpolitikere, var enige om, at en god og velfungerende folkeskole i Haverslev, helst med overbygning inkl. 9. klasse, er en forudsætning for at fastholde opland Haverslev som et attraktivt bosætningsområde. Indbyggertallet i Haverslev er steget med 10 % de seneste år, og en 9-klasses skole er et klart mål for fremtiden. Overbygningen kunne modtage elever fra Ravnkilde (dvs. fra 7. klasse) og desuden holde en del af de elever i folkeskolen, som i dag tager overbygningen i privatskoler pga. den store afstand til Nørager. Det forekommer derfor yderst mærkværdigt, at der nu kort tid efter, er sendt et forslag til en ny skolestruktur i høring, som meget let kan føre til netop en forringelse af Haverslev Skole. Forslaget lægger op til en sammenlægning af Haverslev og Ravnkilde Skoler. Forslaget har til formål at forbedre de økonomiske og faglige forhold på skolerne; - "at skabe en bæredygtig faglig og økonomisk skolestruktur". Måden at opnå dette mål er åbenbart at fortsætte undervisning på alle klassetrin på både Haverslev og Ravnkilde Skoler, men indføre fælles ledelse, fælles skolebestyrelse, fælles økonomi og fælles skoledistrikt. På hvilken måde kan det føre til mere faglighed og bedre økonomi? Da det meget lille økonomiske overskud ved besparelsen på 1 leder (!) ikke tilfalder skolerne, er det bestemt ikke skolernes økonomi, der bliver bæredygtig - tværtimod. Da der samtidig bliver mangel på synlig ledelse er det bestemt heller ikke fagligheden, der styrkes på skolerne. Det forekommer derimod sandsynligt, at forholdene for de skolesøgende og deres familier bliver forringet herved. Og udsigten til, at elever fra Haverslev skole (dvs. fra Sønderup, Haverslev, Mejlby, Ladelund osv.) kan flyttes til klasser på Ravnkilde Skole for at udligne klassekvotienten, vil mildt sagt ikke gøre det mere attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i Haverslev. En sådan model kan i stedet få børnefamilierne til at flytte til en kommune med en bedre skolestruktur. En yderst relevant krølle på sagen er, at hvis sammenlægningen gennemføres, vil det ikke kræve en høring i tilfælde af, at politikerne efterfølgende skulle "få lyst til" at lukke den ene af skolerne! Det lugter slemt af, at politikerne forsøger at "snige en skolelukning ind ad bagdøren". Vi håber, at politikerne vil spille med åbne kort, og melde klart ud, hvis det er dette, som reelt er hensigten med sammenlægningen. Vi forventer, at politikerne lever op til deres ansvar og hensigtserklæringer om at Opland Haverslev også i fremtiden er et attraktivt sted at bo og bosætte sig. Det gøres allerbedst ved at sikre, at der også i fremtiden findes en bæredygtig, velfungerende folkeskole i Haverslev, både fagligt, pædagogisk og økonomisk.