Fremtidssikret fredning af Grenen

650 hektar af Grenen og 1086 hektar søterritorie er med i ny fredning

Naturbeskyttelse 1. juni 2005 06:00

SKAGEN: Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har med en nye fredning af Grenen sikret sig, at fredningen ikke bliver overhalet af Grenen selv, som det var tilfældet med den gamle fredning af 1940. Grenen vokser mod nord hver dag, og ved at tage en del af søterritoriet med i fredningen sikrer man, at hele Grenen er fredet mange år frem i tiden. Den nye fredning omfatter 650 hektar af Skagen Gren og 1086 hektar af søterritoriet omkring Grenen. Fredningen af 1940 omfattede godt 260 hektar af Grenen. Udvidelsen af det fredede landområde skyldes dog ikke alene tilvækst. I den nye fredning er det gamle fredningsområde suppleret med et stort naturområde, Nedermose, nord for Skagen by. Det overordnede formål med fredningen er at sikre, at Grenen kan få lov til at udvikle sig som naturområde og som nyt land fuldstændig uhindret og uden, at menneskelig aktivitet ændrer på forholdene og på naturens gang. Det er Danmarks Naturfredningsforening, Nordjyllands Amt, Skov og Naturstyrelsen og Skagen Kommune, der er forslagsstillere til den nye fredning. Der har været uenighed forslagsstillerne imellem om, hvad der skulle ske med restaurant- og museumsbygningen på Grenen. Fredningsnævnet er nået frem til et kompromis. Det er, at bygningen kan bevares, så længe den anvendes til restaurant og kunstmuseum eller til restaurant alene. Dog skal der etableres kunstige klitter omkring den, så indtrykket af selve bygningen sløres. Skagen Kommune har ønsket, at Sandormen skulle have mulighed for at køre på Nordstrandvej mellem Grenens spids og det nye Skagen Odde naturcenter, men det ønske har Fredningsnævnet ikke opfyldt. Sandormen må alene køre mellem parkeringspladsen og Grenens spids, som den hidtil har gjort, fremgår det af fredningskendelsen. Fredningskendelsen er nu fremlagt til høring i fire uger inden det sendes til endelig afgørelse i Naturklagenævnet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...