Fritidsfiskeri værre end skarv

8.10. kunne man læse, at Skarven skal væk fra Hirsholmene, efter sigende fordi den er en trussel for fritidsfiskernes mulighed for at fange fisk i området.

Imidlertid viser en videnskabelig rapport, at skarven ikke udgør en større trussel for fritidsfiskernes hobbyvirksomhed i farvandet omkring Hirsholmene. Derimod viser utallige rapporter, at overfiskeri fra erhvervsfiskerne og især forurening af havet er et meget stort problem for havmiljøet og dermed fiskebestandene. Fritidsfiskerne, der forståeligt nok er frustrerede over at deres hobby ikke længere har den samme livskvalitet, mener, at der er politisk velvilje til en kraftig regulering af skarvbestanden. Det tvivler jeg imidlertid på er korrekt. Skarven er det, der kaldes en ansvarsart for Danmark, fordi en meget stor del af den europæiske mellemskarv holder til i Danmark, på grund af vore lavvandede kyster. Vi har altså et særligt ansvar for denne årtusinde gamle fugl, der er naturligt hjemmehørende i vores farvande. Samtidig udgør Hirsholmene et af Danmarks ældste reservater og er desuden EF-Fuglebeskyttelsesområde. Endelig deler skarven og fritidsfiskerne i virkeligheden skæbne, idet bestandene af fisk i vore farvande efterhånden er så ringe, at der kan tales om områder der er ørkenagtige. Iltsvind, kemisk forurening, stigende havtemperaturer og industriens overfiskeri er væsentlige årsager til dette. Politikere, der går med på fritidsfiskernes ønske om en kraftig regulering af skarven, vælger blot den lette, men virkningsløse løsning frem for at erkende de virkelige problemer med vores havmiljø, og gøre noget ved dette. Jeg vil opfordre alle, der har interesse i at vores natur og især vores havmiljø kan blive forbedret uden at vi skal til at bestemme hvilke arter der har lov at være her og hvilke der ikke har, til at møde op i Maksinhallen og give deres mening til kende, til gavn for både skarv, fritidsfiskere og kommende generationer.