Brovst

Fryg­ter at mis­te an­svar i den ny kom­mu­ne

Lone Freundlich Hansen har få­et fle­re kom­pe­ten­cer i hjem­me­ple­jen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lone Hansen har arbejdet i hjemmeplejen i Brovst Kommune de sidste 16 år og har løbende efteruddannet sig.FOTO Martin Damgår

BROVST:- Jeg op­le­ver en stør­re ar­bejds­glæ­de ved at ha­ve få­et fle­re kom­pe­ten­cer. Så­dan si­ger Lone Freundlich Hansen, der er ud­dan­net so­ci­al- og sund­heds­as­sis­tent og grup­pe­le­der i hjem­me­ple­jen i Brovst Kom­mu­ne. For to år si­den valg­te kom­mu­nen at ænd­re sin hjemmeplejestruktur ved at af­ske­di­ge me­re end halv­de­len af sy­ge­ple­jer­sker­ne og er­stat­te dem med so­ci­al- og sund­heds­as­sis­ten­ter. Sygeplejerske-opgaver Til gen­gæld skul­le Lone Freundlich Hansen og hen­des kol­le­ga­er over­ta­ge op­ga­ver, som tid­li­ge­re blev va­re­ta­get af sy­ge­ple­jer­sker. En ud­for­dring hun sprang på med krum hals. - Vi blev un­der­vist af vo­res sy­ge­ple­jer­sker, i star­ten hav­de vi un­der­vis­ning hver tors­dag ef­ter­mid­dag, hvor vi blev un­der­vist i ka­te­der­ple­je, in­jek­tions­tek­nik, dia­be­tes, sår­ple­je, ny­ope­re­re­de øjen­pa­tien­ter i sta­bi­le for­løb og for­stop­pel­se. Nu har vi kvar­tals­mø­der, hvor vi får su­per­vi­sion, for­kla­rer Lone Freundlich Hansen, der ik­ke fø­ler sig tyn­get af at ha­ve få­et me­re an­svar. - Jeg fø­ler al­tid, vi har få­et den op­bak­ning og den su­per­vi­sion, vi har brug for. Og de sy­ge­ple­je­op­ga­ver vi får, er al­tid vi­si­te­ret af vo­res vi­si­ta­tor, som er ud­dan­net sy­ge­ple­jer­ske. Vi har et godt for­hold til sy­ge­ple­jer­sker, der er al­drig nog­le gnid­nin­ger, og vi kan al­tid kom­me i kon­takt med dem, hvis vi har brug for det, si­ger Lone Freundlich Hansen. Nul liggedage Hun glæ­der sig over, at Brovst Kom­mu­ne som den ene­ste af de fi­re Jammerbugtkommuner har nul lig­ge­da­ge for pa­tien­ter, det vil si­ge, at kom­mu­nen kan tage pa­tien­ter­ne hjem fra sy­ge­hu­set og fær­dig­be­hand­le dem i hjem­met. - Jeg kan ik­ke min­des, at vi har sagt nej til at tage no­gen hjem, vi har og­så pas­set ter­mi­nal­pa­tien­ter, her er det sy­ge­ple­jer­sken, der er ho­ved­an­svar­lig, men det er os, der kom­mer ud, si­ger Lone Freundlich Hansen. Lone Freundlich Hansen star­te­de som ufag­lært i hjem­me­ple­jen i Brovst Kom­mu­ne for 16 år si­den og har si­den ef­ter­ud­dan­net sig til so­ci­al- og sund­heds­as­sis­tent. Nu fryg­ter hun imid­ler­tid, at kommunesammenlægn in­gen vil be­ty­de, at det man ven­der til­ba­ge til den tra­di­tio­nel­le hjem­me­sy­ge­ple­je. - Vi vil mis­te vo­res kom­pe­ten­ce­om­rå­der, og det vil være med til at ænd­re vo­res ar­bejds­glæ­de. Vi har væ­ret med til man­ge ænd­rin­ger i Brovst Kom­mu­ne og jeg sy­nes det her er op­ti­malt, si­ger hun.