Frygter parkeringskælder vil give sætningsskader på gamle huse

Beboerforening advarer kraftigt kommunen mod at give tilladelse til parkeringskælder

SÆBY:Sæby Havns Beboerforening forudser sætningsskader på mange gamle huse, hvis Dronninglund-entreprenør Børge Juul Kristensen kommer igennem med sine planer om opførelse af 16 luksus-ejerboliger på Sæby Havn. I det projekt, der i øjeblikket er til nabohøring, indgår en parkeringskælder under en del af bygningskomplekset ud mod havnefronten. Beboerforeningen har i en skriftlig henvendelse kraftigt advaret Sæby Byråds tekniske udvalg mod at give tilladelse til en parkeringskælder "på grund af de meget alvorlige sætningsskader, vi forudser der kan indtræffe som følge af afvandingen af undergrunden". - Afvandingen må forventes at blive mere eller mindre permanent med en efterfølgende sænkning af grundvandet, siger beboerforeningsformand Erik Schack. - Vurder risikoen - På baggrund af den viden, vi har om undergrundens beskaffenhed, forudser vi sætningsskader på mange, ja måske størsteparten af husene i Strandgade og Klostergade. De fleste af husene har en sokkel af syldsten. I henvendelsen til teknisk udvalg giver beboerforeningen udtryk for håb om, at kommunen fordomsfrit og objektivt sammen med foreningens bestyrelse vil vurdere riskikomentet for sætningsskader. Erik Schack: - Vi har henvendt os til kommunen nu for at advare i så god tid, at der ikke bruges kræfter på noget, der senere viser sig ikke at kunne lade sig gøre. - Vi har samtidig over for teknisk udvalg understreget, at eventuelle sætningsskader på huse vil blive forfulgt efter retsreglerne om erstatning. - Intet konkret projekt I første omgang har Sæby Kommunes bygningsinspektør, Claus Bo Frederiksen, svaret beboerforeningen, "at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger et konkret projekt, som forudsætter en grundvandssænkning". Henvendelser til kommunen om projekter, som forudsætter grundvandssænkning, behandles efter byggelovens paragraffer herom. Loven siger, at bygherre skal træffe enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde, bygninger m.v. af enhver art - og at der kan gives forbud mod at udføre kældre og foretage midlertidige eller permanente sænkninger af grundvandet, når jordbundsforholdene er af en sådan beskaffenhed, at det indebærer risiko for skade på omkringliggende bygninger.