Frederikshavn

Fug–le–fe–sti–val

[ Ska–gen Fug–le–fe–sti–val slut–ter i ef–ter–mid–dag ved et ar–ran–ge–ment i Det hvi–de Fyr. [ I for–mid–dag kan man fra klok–ken 7 til klok–ken 11 høre om træk–fug–le på Gre–nen. Det er fra en klit–top ved Sylviastien. [ Her er der også mu–lig–hed for at høre nær–me–re om ring–mærk–ning og for at se fug–le bli–ve ring–mær–ket. [ I for–bin–del–se med fe–sti–va–len er der gra–tis ad–gang til Na–tur–his–to–risk Mu–se–um.