Går i friskole-tanker

Nej tak til A- og B-skoler i Brønderslev Kommune.

- Vi får nu A- og B-skoler. Det siger formand for skolebestyrelsen ved Ø. Brønderslev Centralskole, Jan Jæger, der mener, at skolens elever betaler en meget høj pris for den foreslåede politiske løsning på folkeskoleområdet. - Med de af børne- og skoleudvalget foreslåede besparelser på folkeskoleområdet, vil flere af kommunens mellemstore skoler - og heri blandt ikke mindst Ø. Brønderslev Centralskoles elever - komme til at betale en uhørt høj pris. Holdtimetildeling: Jan Jæger peger på holdtimetildeling: - Den forslåede besparelse på tildeling af holdtimer vil for Ø. Brønderslev betyde en nedgang på mellem 37 og 40 procent i antallet af holdtimer (en reduktion fra nuværende 48 lektioner pr. uge til 28-30 lektioner pr. uge). - Den gennemsnitlige klassekvotient på Ø. Brønderslev Centralskole er 18,8 elever pr. klasse - altså under de foreslåede 19 elever pr. klasse, der udløser holdtimer. Klasser med mindre end 19 elever udløser ikke en eneste holdtime. - På Ø. Brønderslev Centralskole har vi kun få klasser, der opfylder kriteriet med 19 elever eller derover, fortæller Jan Jæger. - Forslaget rummer desuden en reduktion i holdtimetildelingen pr. elev på 2,5 time (fra nuværende 10 til elev til 7,5 elev lig med reduktion på 25 procent), hvilket gør problematikken endnu større. Skolen bombes tilbage - Skolen bombes adskillige år tilbage i udvikling, og det store arbejde, der netop på Ø. Brønderslev Centralskole er lagt i rummelighed og en velfungerende teamstruktur ødelægges helt, siger Jan Jæger på vegne af skolebestyrelsen. Betydning for skolen Hvad betyder det så for Ø. Brønderslev Centralskole? Det svarer Jan Jæger på: - Specialundervisningstilbuddet/tilbud til elever med særlige behov forringes i en grad, der er helt uacceptabel - Mulighederne for at rumme elever med særlige støttebehov forringes eller bortfalder - Mulighed for at iværksætte AKT-arbejde forringes væsentligt eller bortfalder helt, hvilket ligeledes udhuler rummelighedsbegrebet - Ingen muligheder for at etablere holdtimer i fagene og give særlig støtte i klasserne/årgangene - Forebyggende specialundervisning i de yngste årgange, som skolen har haft stor succes med i årenes løb, bortfalder - Specialundervisningslærernes muligheder for at forestå faglige prøver i klasserne begrænses betydeligt - Læsevejledning til kolleger og klasser begrænses betydeligt - Der vil ikke, som på de små seks-klassede skoler være mulighed for at lave samlæsning mellem klasser og årgange, da skolen jo er en 2-sporet skole og årgangene gennemgående har elevtal på 35-40 elever. - Ø. Brønderslev Centralskole har altid været kendetegnet ved meget stor rummelighed - trods forholdsvis små midler og få holdtimer set i forhold til de store overbygningsskoler, fortæller Jan Jæger. - Skolebestyrelsen har i sit høringssvar til byrådet foreslået en differentieret tildeling af holdtimer til skolerne, således at de mellemstore skoler med lavere klassekvotienter tildeles holdtimer efter 18 elever i klassen og de store skoler efter 20-21 elever i klassen. - Dette vil give mere lige vilkår for alle kommunens skoler, således at skoler som Ø. Brønderslev Centralskole ikke bliver ramt så uhørt hårdt. Vore elever kommer i voldsom grad til at betale prisen for de foreslåede besparelser. - På overbygningsskolerne tildeles der fortsat holdtimer for alle årgange i 1.-9., hvilket betyder, at disse skoler alt andet lige vil få tildelt et langt højere holdtimetal, idet klasserne i 8.-9. årgang gennemgående har en højere klassekvotient end grundskoleklasserne på de mellemstore skoler, som Ø. Brønderslev Centralskole jo elevtalsmæssigt hører til. Jan Jæger understreger, at holdtimerne, der udløses i 8.-9. klasse, vil så på overbygningsskolerne kunne anvendes, hvor behovet for specialundervisning, AKT-timer m.v. er størst på skolen. - Disse muligheder har vi ikke på Ø. Brønderslev Centralskole. - Tankerne går da på: - Var det bedre vi var en friskole, slutter Jan Jæger.