GADESALG

[ Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej hørende areal ikke anvendes til anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning uden fører. [ Såfremt nogen uden tilladelse anbringer genstande, og den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse, er vejbestyrelsen berettiget til for den pågældendes regning at fjerne det anbragte. [ Er det anbragte til ulempe for færdslen, er vejbestyrelsen og i påtrængende tilfælde politiet berettiget til uden forudgående påbud at fjerne det anbragte for den pågældendes regning. Kilde: Bekendtgørelse af lov om offentlige veje §102.