Gælds-abe flyt]te]de med

Stig]nin]gen i bor]ger]nes gæld til kom]mu]nen skyl]des pri]mært til]flyt]te]re

DRON]NING]LUND:Sidste år steg bor]ger]nes gæld til kom]mu]nen med 1,1 mio. kr. eller det, der sva]rer til 4,05 pro]cent. I alt skyl]des der 27.236.400 kr. I års]be]ret]nin]gen be]teg]nes årets re]sul]tat som til]freds]stil]len]de. Be]mær]kel]ses]vær]digt er det dog, at den sti]gen]de gæld pri]mært skyl]des til]flyt]te]re, der bl.a. har skat]te]gæld og bi]drags]gæld med sig. Når bor]ger]ne med gæld til det of]fent]li]ge flyt]ter fra en anden kom]mu]ne, flyt]ter aben nemlig med til Dron]ning]lund Kom]mu]ne. For ek]sem]pel skyl]des stig]nin]gen in]den ]for bi]drag ho]ved]sage]ligt til]flyt]te]re. - Vi kan godt lave en spe]ci]el god ind]sats, og så kan man få en bor]ger til Dron]ning]lund, der har en skat]te]gæld med på en mio. kr., siger An]net]te Han]sen fra be]ta]lings]kon]to]ret. Be]ta]lings]kon]to]ret har derfor ført sta]tis]tik over til- og fra]flyt]te]re for at få et mere ret]vi]sen]de bil]lede af, hvor]dan sitauationen ser ud. Hvis man kig]ger på tal]le]ne, kan man se, at det er for]holds]vis få per]so]ner, der bæ]rer en stor del af re]stan]cer]ne. For ek]sem]pel havde 17 per]so]ner i slut]nin]gen af 2002 over 100.000 kr. i per]son]lig skat]te]gæld. I alt løb de 17 per]so]ners gæld op i 4,5 mio. kr. På be]ta]lings]kon]to]ret, hvor der er an]sat fire pan]te]fo]ge]der, bru]ger man mange kræf]ter på at fore]byg]ge, at bor]ger]ne op]ar]bej]der gæld. En af må]der]ne er at tjek]ke, om for]skuds]re]gis]tre]rin]gen er i or]den. - Vi op]le]ver det ikke så meget, som vi har gjort, for vi bru]ger utro]ligt mange res]sour]cer på det. Det er en del af vores sags]be]hand]ling, at vi går ind og tjek]ker for]skuds]re]gis]tre]rin]gen, siger An]net]te Han]sen. Be]ta]lings]kon]to]ret føl]ger også en fi]lo]so]fi om at få et sam]ar]bej]de i gang med skyld]ne]ren. - Jeg tror på, at vi kommer læn]ge]re, når vi er til]fred]se på begge si]der af skri]ve]bor]det, siger An]net]te Han]sen. Efter den første ryk]ker ind]gås der mange fri]vil]li]ge af]ta]ler om af]vik]ling af gæl]den, og hvis det ikke kan op]nå]s, kan pan]te]fo]ge]der]ne tage me]to]der som lønindholdelse og ud]læg i brug. Hvis man sam]men]lig]ner Dron]ning]lund med de øv]ri]ge nord]jys]ke kom]mu]ner, ligger man på en fjerdeplads i den rigtige ende med en gen]nem]snit]lig gæld pr. ind]byg]ger på 461 kr. På lands]plan ind]ta]ger Dron]ning]lund Kom]mu]ne en 24. plads ud af 275 mu]li]ge. Tal]le]ne skal dog ta]ges med et gran salt, fordi der kan være spe]ci]el]le lokale for]hold, der har be]tyd]ning for, om gæl]den sti]ger eller fal]der. En grup]pe, der iføl]ge be]ta]lings]kon]to]ret kræ]ver mange ressoucer, er ny]star]te]de, selv]stæn]di]ge er]hvervs]dri]ven]de, der som ofte har en stram li]kvi]di]tet. - Det er ofte folk, der for]sø]ger at star]te selv]stæn]dig virk]som]hed, og som ikke for]står, at der er regn]skabs]mæs]si]ge for]plig]tel]ser.