Gæv søs­ter

Ja­ne Wiis vok­se­de op sam­men med Car­sten og Tor­ben, der er hen­holds­vis fi­re og seks år æld­re. Og som lil­le­søs­ter til to brød­re måt­te hun stå me­get igen­nem. Rig­tig me­get. - Men hun var en gæv lil­le pi­ge, skønt det gav da knubs in­di­mel­lem, af­slø­rer Car­sten Wiis, der en­gang tack­le­de sin søs­ter så hårdt, at hun bræk­ke­de kra­ve­be­net, Det var i en fod­bold­kamp. For det var det ene­ste, der due­de i ha­ven ved det fre­de­riks­havn­ske barn­doms­hjem på Pe­ter Wil­le­mo­es Vej. Car­sten Wiis ser med eg­ne ord sin søs­ter jævnt tit. Og de dys­ter sta­dig, når de mødes i som­mer­hus på Læs­ø el­ler på fæl­les golf­fe­rie. - Ja­ne gi­ver sig fuldt ud, uan­set hvil­ken form for spil, der er ta­le om - hun har et stort figh­ter­hjer­te og vil nø­dig ta­be. Og hun er ved­hol­den­de, på­pe­ger bror Car­sten. Han har og­så stor glæ­de af sin søs­ter på an­dre om­rå­der. Især da han i en pe­rio­de var an­sat som di­rek­tør, brug­te han Ja­ne til at ven­de ar­bejds­mæs­si­ge ud­for­drin­ger med. - Men og­så me­re pri­va­te ting, er Ja­ne god at snak­ke med. Hun er me­get god til at lyt­te og be­hø­ver ik­ke ta­le he­le ti­den, ly­der det om søs­te­ren, der får et par an­dre ro­ser fra sin bror: - Hun har stor em­pa­ti og har al­tid en po­si­tiv ind­gangs­vin­kel til men­ne­sker og nye op­ga­ver.