Gammelt hus med masser af historie

LØGSTØR:Det er et gammelt hus med masser af historie, der torsdag blev præmieret af Løgstør Kommunes komité for godt og smukt byggeri. Den gamle ejendom i Fjordgade 7 i havnekvarteret i Løgstør blev opført i 1845 af skipper Andreas Christensen Schou på en grund, som han året før havde overtaget fra sin mor for 25 rigsbankdaler. Da Andreas Schou og hans kone døde, overtog datteren Magdalene Schou ejendommen. Magdalene Schou var gift med dampskibskaptajn Christian Jensen, også fra Løgstør, og de opførte i 1902 et sidehus til Fjordgade 7, det nuværende Havnevej 2. Magdalene og Christian Jensen boede i København og brugte sidehuset som sommerbolig. De kom efter sigende sejlende til Løgstør i sejlbåd for at holde ferie i sidehuset. Velhavende Kaptajn Jensen var medejer i Det Dansk Russiske Dampskibsselskab og var meget velhavende. I 1903, da sidehuset (Havnevej 2) var færdigt, oprettede de et gavebrev, hvori Magdalene Jensen skænkede begge ejendommen til Sømandsunderstøttelsesforeningen i Løgstør til fribolig for trængende og værdige enker efter sømænd i Løgstør. Magdalene Jensen forbeholdt sig og sin mand samt deres datter fri dispositionsret over sidehuset (Havnevej 2) så længe de levede. Der var tre lejligheder i forhuset i Fjordgade, der blev kaldt Schous Stiftelse, hvoraf de to endelejligheder tjente som fribolig for sømandsenker. Den tredje lejlighed måtte lejes ud og indtægten herfra bruges til vedligeholdelse. Tilsyn med de to ejendomme blev overgivet til Sømandsunderstøttelsesforeningen. I 1938, efter at kaptajn Jensen og hans hustru var afgået ved døden, overgik dispositionsretten over sidehuset i Havnevej til Sømandsunderstøttelsesforeningen til udleje. Alle tre lejligheder i forhuset i Fjordgade blev herefter fribolig, i henhold til fundatsens bestemmelser, og sidehuset i Havnevej udlejes for herigennem at tilvejebringe de nødvendige midler til begge ejendommes vedligeholdelse. Lejemålet i sidehuset blev overtaget af lods Holmstrøm. I 1973 dør lods Holmstrøm, og da Sømandsunderstøttelsesforeningen ikke har midler til i det nødvendige omfang at istandsætte og vedligeholde begge ejendomme, indhenter den Handelsministeriet tilladelse til at sælge sidehuset i Havnevej. Det overtages herefter i 1974 af Jette og Brigel Vestmar, der bor i Holland. De gennemførte en omfattende renovering, der bibeholdt ejendommens oprindelige udseende og indretning. De føjede en foranliggende bygning til ejendommen i 1981, udført i stil med hovedhuset. Døde I 1999 døde den sidste sømandsenke med fribolig i Schous Stiftelse. Sømandsunderstøttelsesforeningen måtte herefter konstatere, at den ikke længere var i stand til at opfylde fundatsens bestemmelser og finde værdige og trængende sømandsenker, eller sømænd til disse friboliger. Man søgte derfor ministeriet om tilladelse til at afhænde Schous Stiftelse. Jette og Brigel Vestmark overtog også denne ejendom. Det var i 2001. Dermed gik Sømandsunderstøttelsesforeningens ønske om at se de to ejendomme ført sammen på ny i opfyldelse. Pensioneret Jette og Brigel Vestmar, der nu begge er pensioneret fra international tjeneste, er gået i gang med en omfattende restaurering og renovering af de to ejendomme Havnevej 2 og Fjordgade 7, hvor de i videst muligt omfang forsøger at bevare ejendommens oprindelige udseende samt at bringe de to ejendomme til at fremstå som en samlet enhed. Parret håber at restaureringen er færdig næste år.