Garager på fælles parkeringsareal

Hvordan skal afstemningen ske inden etableringen

?Jeg bor i et ejerlejlighedsbyggeri med tilhørende fællesarealer og fællesbygninger. En gruppe ejere ønsker at få enebrugsret over en del af det fælles parkeringsareal med ønske om at oprette garager på dette areal. Der ønskes derfor en ændring af ejerforeningens vedtægter for at muliggøre dette. Spørgsmålet er herefter om en sådan vedtægtsændring kan vedtages som beskrevet i "Normalvedtægtens" stk.4 ( med 2/3 af de stemmeberettigede o.s.v.) eller der skal være enighed mellem samtlige medlemmer af ejerforeningen? Der argumenteres for, at når "Normalvedtægtens" stk.4 giver mulighed for, "at forandring af væsentlige bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele", kan ske ved med 2/3 af de stemmeberettigede o.s.v. kan vedtægtsændringen også udføres efter disse afstemningsregler. Spørgsmålet er, om parkeringspladsen er en del af grunden eller en bestanddel. Hvad er jeres vurdering? !Hvis der ikke er tinglyst anden vedtægt på ejerlejlighederne i ejerforeningen, gælder normalvedtægten. Af dennes § 2, stk. 4, fremgår: "Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor." Garagerne er nye ejerlejligheder eller en udvidelse af eksisterende ejerlejligheder. Sker opførelsen for ejernes regning, taler det for, at beslutning kan træffes med kvalificeret flertal. Krav om enstemmighed kan tænkes, hvis ændringen af udseendet er så væsentlig, at "modstandernes" ejerlejligheder ændrer karakter. Krav om enstemmighed kan endvidere tænkes, hvis der sker en forskelsbehandling. Er det derimod alle ejerlejlighedsejere, der tilbydes at være med i projektet, vil en beslutning truffet med kvalificeret flertal ikke være ugyldig som stridende mod lighedsgrundsætningen. For yderligere at sikre beslutningens lovlighed kan besluttes, at fordelingstallene ikke ændres, og at der gennemføres vedtægtsændring, hvorefter vedligeholdelsen på garagerne påhviler de enkelte ejere. Der kan ikke fås garanti for lovligheden af en beslutning nogetsteds. Der er ikke andet at gøre end at sikre sig så godt som muligt, herunder vente nogle måneder efter beslutningen med at føre den ud i livet, så de utilfredse kan komme ud af busken. Problemet er ofte, at utilfredsheden ikke kommer frem på generalforsamlingen, fordi de utilfredse ikke er mødt. Fyldige referater er derfor en god foranstaltning. Forudsætning for en lovlig beslutning er naturligvis, at indkaldelsen til generalforsamlingen indeholder en præcis beskrivelse af forslaget. Der skal naturligvis søges byggetilladelse, ligesom eventuelle tinglyste servitutter skal overholdes. Ligeledes skal en landinspektør udarbejde tillæg til ejerlejlighedsanmeldelsen.