Gaver købt på nettet

Har man købt sine julegaver på nettet, er man på mange måder bedre stillet, end hvis de er købt i en fysisk butik. Når det gælder handel postordrehandel og internettet, er der nemlig lovgivning, der sikrer, at man har fortrydelsesfrist i 14 dage fra den dag, hvor modtageren får varen tilsendt. Loven er indført, fordi man ikke har mulighed for ved selvsyn at vurdere varen, når man køber den. Omvendt skal man være meget opmærksom på, at fortrydelsesretten kan være udløbet, før man overhovedet har fået åbnet sin pakke. Mange netbutikker har dog netop i anledning af julen udvidet deres fortrydelsesret, så man også kan nå at bytte efter jul.