EMNER

Gen­nem­gå­en­de vej de­ler van­dene

Bor­ger­ne kun­ne for­tæl­le om de­res øns­ker for det nye kvar­ter

Evald An­drea­sen præ­sen­te­rer be­byg­gel­ses­pla­nen, og de lokale beboerer de­bat­te­rer blandt an­det om der skal være en gen­nem­gå­en­de vej mel­lem By­ga­den og Sulstedvej el­ler ej. Fo­to: Lars Pau­li

Evald An­drea­sen præ­sen­te­rer be­byg­gel­ses­pla­nen, og de lokale beboerer de­bat­te­rer blandt an­det om der skal være en gen­nem­gå­en­de vej mel­lem By­ga­den og Sulstedvej el­ler ej. Fo­to: Lars Pau­li

NØR­HAL­NE:Der dis­ku­te­res både for og im­od en gen­nem­gå­en­de vej som for­bin­del­ses­ve­jen til det nye bo­lig­kvar­ter i Nør­hal­ne i dis­se dage i lands­by­en, som kan se frem til en ud­vi­del­se med ik­ke fær­re end 40 byg­ge­grun­de i om­rå­det øst for Nør­hal­ne Hal­len. Det er Ejen­doms­sel­ska­bet Skov­gaar­den, som har købt area­let af Aa­by­bro Kom­mu­ne, og in­den der er ud­fær­di­get et for­slag til en lo­kal­plan hav­de byg­her­ren Evald An­drea­sen ta­get ini­tia­tiv til et lil­le bor­ger­mø­de i det lokale for­sam­lings­hus for at hø­re de lokale be­boe­res me­nin­ger om ud­vik­lings­mu­lig­he­der­ne. Det fandt sted søn­dag med del­ta­gel­se af godt 40 bor­ge­re. Ud­over spørgs­mål om pris, grund­stør­rel­ser - som vil være mel­lem 700 og 1100 kva­drat­me­ter - samt og tids­pla­nen var det hold­nin­ger for og im­od en gen­nem­gå­en­de vej, der blev dis­ku­te­ret. Det nye om­rå­de skal nem­lig be­tje­nes med en stam­vej fra Sulstedvej mod vest, og spørgs­må­let er så om den­ne vej skal kob­les på Gus­tav Zimmersvej og bli­ve en gen­nem­gå­en­de vej mel­lem By­ga­den og Sulstedvej el­ler ej. Ar­gu­men­ter­ne for en gen­nem­gå­en­de vej er, at den vil kob­le det nye kvar­ter på den res­ter­en­de del af by­en, så det ik­ke blot bli­ver et ved­hæng, hvor man i bil skal kø­re ud af by­en for at kom­me ind i det nye om­rå­de, li­ge­som en gen­nem­gå­en­de vej vil flyt­te gæs­te­tra­fik­ken til hal og id­ræts­an­læg væk fra Gus­tav Zimmersvej til den ny stam­vej. Men­in­ger­ne im­od en gen­nem­gå­en­de vej er, at det vil give en be­ty­de­lig mæng­de øget tra­fik på Gus­tav Zimmersvej. Det er den ik­ke byg­get til, og det vil være til ge­ne for de nu­væ­ren­de be­boe­re. I den for­bin­del­se af­le­ve­re­de Lars Holt et brev til Evald An­drea­sen, hvor han på veg­ne af Nør­hal­ne-bor­ge­re ta­ler im­od en gen­nem­gå­en­de vej. Og Evald And­re­sen er åben for beg­ge mu­lig­he­der. - Jeg vil ik­ke stil­le mig på bag­be­ne­ne, uan­set hvil­ken løs­ning der bli­ver valgt. Det må være op til kom­mu­nens em­beds­mænd og po­li­ti­ke­re at af­gø­re, si­ger han. -Jeg har holdt bor­ger­mø­det, så bor­ger­ne kan give de­res be­syv med. Men om­kring 80 pro­cent af de frem­mød­te gik alt­så ind for en gen­nem­gå­en­de vej, si­ger Evald An­drea­sen og un­der­stre­ger. - Jeg øns­ke blot, at det her om­rå­de kan bli­ve ud­vik­let til gavn for bor­ger­ne og han­dels­li­vet, si­ger han. Der­ud­over kon­klu­de­rer han ud fra mø­det, at de po­ten­ti­el­le kø­be­re ik­ke øns­ker stør­re grøn­ne om­rå­der, end der al­le­re­de er ud­lagt i be­byg­gel­ses­pla­nen, hvil­ket el­lers har væ­ret til de­bat i tek­nisk ud­valg. Der er nu skre­vet 13 kø­be­re op.