Gennem sten efter vand

HVALPSUND:Der var mere drama i beretningen fra Hvalpsund Vandværk i år, end bestyrelsen sikkert har brudt sig om. Underjordiske forhindringer og store vandtab har kostet hovedbrud og mange penge. Der har været to væsentlige punkter, som bestyrelsen har arbejdet meget med i 2008, sagde bestyrelsesformand Henning Clausen i sin beretning. Den ene er den nye boring i Illeris Plantage. Her blev ryddet en adgangsvej ind i skoven, og boringen gik i gang. Man forventede en boredybde på omkring 120 meter. Arbejdet gik støt og roligt fremad, indtil man var nået ned på en dybde på 111 meter. Så stødte boret på en meget stor sten, som det tog hele tre dage at bore igennem. Det lykkedes at komme igennem stenen, og boringen forsatte ned i 132 meter dybde. - Normalt vil man, når man møder en sten i en boring kunne skylle så meget vand vand ned til stenen, at det er muligt at flytte den i forhold til byggestammen. Denne sten var af en sådan størrelse, at det ikke var muligt at flytte den, fortalte Henning Clausen i beretningen. God kvalitet De første vandprøver viste, at der var vand af meget god kvalitet i boringen, men mængderne var ikke store nok. De første prøver viste, at der kunne pumpes otte-ti kubikmeter vand op i timen. Brøndboreren foreslog, at man tilbageskyllede i boringen over en uges tid for at optimere boringens kapacitet. Det lykkedes, og i dag kan boringen præstere mellem 18 og 20 kubikmeter i timen. Det blev der god brug for natten til tirsdag i sidste uge, hvor det brændte på Bachs Bådværft. Da slukningen var på sit højeste, pumpede vandværket 49,9 kubikmeter vand ud i timen, oplyste Henning Clausen. Råvandsledningen fra den nye boring er blevet ført frem til den boring, vandværket lavede i 2004. Herfra føres vandet frem til byen i en fælles råvandsledning. De to boringer kører sammen i vekseldrift med en boring inde ved vandværket i reserve. Vandværket er nu kommet så langt i renoveringen af boringerne, at de to boringer inde i byen, der var forurenet med BAM, er lukket. Brud på nettet Foruden etableringen af den nye boring har vandværkets bestyrelse i efteråret brugt meget tid på at finde et brud på ledningsnettet, som har givet unormalt store omkostninger på den grønne afgift. Det viste sig at være særdeles vanskeligt at finde det utætte område. Tre bestyrelsesmedlemmer gik i gang med at lukke gader af for at indkredse et brud, men uden resultat. Tilsidst besluttede bestyrelsen at hyre et firma, som fandt to brud i Illeris sommerhusområde. Forbruget af vand faldt straks betydeligt, da bruddene var ordnet. Henning Clausen blev genvalgt til bestyrelsen sammen med kasserer Knud Laigaard. Frank Mortensen besluttede efter 36 års bestyrelsesarbejde i vandværket at stoppe. Som nyt medlem til bestyrelsen blev valgt Ivan Dinesen.