Socialforhold

Gense Høgholt spejle sig i søen

Fortid og nutid mødes i stort søprojekt

HØRMESTED:Ejeren af hovedgården Høgholt har planer om at genskabe en gammel møllesø foran hovedfløjen, men søen bliver formentlig ikke så stor som 1,2 hektar, sådan som Per Kirketerp tidligere har søgt om. For Nordjyllands Amts naturchef Peter Sørensen har efter beregninger på et fornyet projekt tilkendegivet, at amtet skønner, at der ikke vil være vand nok til så stor en sø. Sagsbehandlingen foregår stadigvæk og i den anledning er projektet sendt til høring hos teknisk udvalg i Sindal Kommune. - Det kan komme til at se flot ud med en sø derude, der vil fylde det meste af slugten. Vi anbefaler en gennemførelse af projektet med den betingelse, at jorden bliver lagt ud, så vi får et plateau ud mod Hørmestedvej og der sker en ændring i sammenføring af vandløb, siger udvalgsformand Poul Dige Pedersen (V) efter udvalgsbehandlingen. De to små vandløb Rølhusbæk og Bjørnemosebæk må ikke inddrages i møllesøen, og det punkt var et centralt stridspunkt mellem ansøger og amtet, da der i årene 1997-99 blev arbejdet en del med projektet. Dengang gav amtet dog dispensation til en møllesø på 1,2 hektar, men der skete ikke mere i sagen før marts 2003, da Sindal Kommune henvendte sig til amtet angående flytning af vandløb, så de løber udenom den påtænkte sø. Ved en efterfølgende besigtigelse vurderede amtets sagsbehandler, at amtet formentlig vil give dispensation til at flytte Bjørnemosebæk længere mod sydøst, og at der i begrænset omfang kan tages vand fra bækken til møllesøen. Men der må ikke ske afløb fra søen. Samtidig konstaterede amtets repræsentant, at der allerede var gravet ud til en mindre sø foran Høgholt Hovedbygning, og i begyndelsen af maj måned udstedte amtet derfor et standsningspåbud efter naturbeskyttelsesloven, således at ansøgeren ikke må grave videre, før der foreligger en ny dispensation. Imens vil amtet arbejde videre med sagsbehandlingen ud fra en lovliggørelse af flytning af vandløb og anlæg af sø, og herunder skal der indhentes udtalelse fra Kulturarvsstyrelsen med hensyn til beskyttelse af fortidsminder.