Ghet­to­er er godt for in­te­gra­tion

KØ­BEN­HAVN:Ghet­to­er kan være et skridt på ve­jen til in­te­gra­tion. Det kon­klu­de­rer fle­re af lan­dets fø­ren­de eks­per­ter på om­rå­det. - Man skal ik­ke være så be­kym­re­t for ghet­to­er, si­ger so­cio­log John An­der­sen fra Ros­kil­de Uni­ver­si­tets­cen­ter. Udsagnet bak­kes op af en ny un­der­sø­gel­se fra Sta­tens Byg­ge­forsk­nings­in­sti­tut. - Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at ghet­to­er­ne of­te er en sta­tion på ve­jen for ind­vand­rer­ne. De flyt­ter vi­de­re, når de er ble­vet bed­re in­te­gre­ret ved for ek­sem­pel at ha­ve få­et et ar­bej­de, si­ger in­ge­ni­ør Hans Skif­ter An­der­sen fra Sta­tens Byg­ge­forsk­nings­in­sti­tut. Hans Skif­ter An­der­sen for­kla­rer ud fra un­der­sø­gel­sen ”Et­nis­ke mi­no­ri­te­ters flyt­nin­ger og bo­lig­valg” fra 2006, at de fa­mi­li­er, der flyt­ter ind i en ghet­to, of­te er ar­bejds­lø­se og ik­ke har væ­ret i Dan­mark så læn­ge, mens de, der flyt­ter fra ghet­to­en, ty­pisk har et ar­bej­de og har lært dansk. Han me­ner, at chan­cen for at kom­me i be­skæf­ti­gel­se som ind­van­drer kan være større, hvis man er bo­sat i en ghet­to, når man for før­ste gang skal bo­sæt­te sig i et nyt land. På trods af for­sker­nes un­der­sø­gel­ser er der sta­dig stor kri­tik af ghet­to­er både po­li­tisk og i me­dier­ne. - Jeg for­står ik­ke de­res ud­ta­lel­ser. Vi ser in­gen for­de­le i ghet­to­er, si­ger Bir­git Ek­strøm (S), so­ci­al­råd­mand i Aal­borg Kom­mu­ne. Kom­mu­nen har de sid­ste godt 30 år kæm­pet for et “ghet­to-frit” Aal­borg. Hans Skif­ter An­der­sen me­ner, at me­dier­ne og nog­le po­li­ti­ke­re er for slem­me til at sæt­te et dår­ligt spot­lys på ghet­to­er­ne. - Me­dier­nes his­to­ri­er er ik­ke forsk­nings­mæs­sigt be­grun­det. Man kan ik­ke på­vi­se, at ind­van­dre­re er min­dre be­skæf­ti­ge­de i ghet­to­er, end hvis de bor an­dre ste­der, si­ger han og fast­slår: - De, der har bo­et i en ghet­to længst, har fak­tisk lidt hø­je­re be­skæf­ti­gel­se end an­dre ind­van­dre­re. Tema 1. sektion side 4