Giv drengene samfundstjeneste

”Hvad én bedriver i drukkenskab, skal han bøde for, når han bliver ædru”. Det må stadig være rimelig og praktisk jura.

Karl Maksten

Karl Maksten

Når der imidlertid i Vrå er tale om vanartede knægte, som dårligt nok er blevet ”tørre bag ørerne”, og som i kedsomhed og fuldskab nedbrænder Vrå Idrætshal, så har de altså pådraget sig en skyld og en gæld af uoverskuelige dimensioner. En skyld og en gæld, de aldrig vil kunne sone. Derfor kan det undre, at de samme unge mennesker alligevel bliver idømt fængselsstraf. Til hvad nytte? Hvem skal det gavne? Væsentligt ved vurderingen af sagen om drengene fra Vrå er, at ingen af dem tidligere har været på kant med loven. De kan altså betegnes som førstegangslovovertrædere. I sig selv er dette egentlig ikke en formildende omstændighed, men kendsgerningen bør vel tages i betragtning. For ikke så længe siden udkom på forlaget Tiderne Skifter en bog ”Straf – hvad ellers” af Beth Grothe Nielsen. Denne enestående og indsigtsfulde bog er jeg blevet den lykkelige ejer af. Forfatteren, der før sin pensionering bestred et eksternt lektorat i kriminologi på Aarhus Universitet, gør i sin velskrevne bog rede for begrebet straf gennem tiderne, også i relation til befolkningens retsfølelse. I den forbindelse sætter forfatteren et stort spørgsmålstegn ved lange fængselsstraffe. Et sted i bogen fokuserer hun på det i international jura anvendte begreb ”restorative justice”, hvilket vi her til lands må benævne ”genoprettende ret”. Dette begreb kan opfattes som et alternativ til egentlig straf, ikke mindst for unge førstegangslovovertrædere. I stedet for at idømme sådanne lovovertrædere egentlig straf bør de tilbydes samfundstjeneste ud fra den tanke, at de vel næppe kan betragtes som farlige forbrydere, men blot af visse uheldige omstændigheder er kommet af sted med at begå en dumhed. Gennem samfundstjeneste vil sådanne mennesker kunne hjælpes til i et vist omfang og under kyndigt tilsyn at råde bod på den skade, de har forvoldt. Efter min mening er det formålsløst og spild af fængselsceller at bure unge førstegangslovovertrædere inde. Den menneskelige faktor bør tillige spille en langt større rolle, når der idømmes straffe. Et fængselsophold vil ikke have nogen gavnlig indflydelse på en ung førstegangslovovertræder. Tværtimod vil han i fængslet virkelig lære at blive kriminel. Kostbare fængselslogier bør forbeholdes forbrydere, der er farlige for samfundet, og som samfundet derfor må beskytte sig imod. Nej, unge hærværksforbrydere og lignende vandaler vil have meget bedre af at blive idømt en tidsbestemt samfundstjeneste som bod for deres ødelæggelser. Samfundstjenestens art bør om muligt bestå i hjælp ved udbedring af forvoldte skader. Andet arbejde kan eksempelvis bestå i enhver form for rengøring, inde og ude, renholdelse af kommunale parker og fortove, hjælp på kirkegårde, idet alt arbejdet bør ske under opsyn og være afpasset efter den enkelte lovovertræders evner og uddannelse. Et paralleltilfælde til Vrå-sagen er de to 16-17-års-knægte, der i efteråret 2005 forvoldte stor skade på Byrum kirkegård på Læsø ved at vælte temmelig mange gravsten. Jeg talte for nogen tid siden med graveren på den kirkegård. Hun ville egentlig gerne have haft disse unge fyre til at hjælpe med at udbedre den skade, de havde forvoldt. Men selv om hun kunne have tilsyn med drengene i dagens arbejdstid, kunne samfundstjenesten ikke gennemføres, for hvor skulle de unge mennesker være resten af døgnet? Derfor blev der ikke noget med samfundstjeneste i den sag, og en mulighed for at få disse store drenge til at forstå rækkevidden af den uret, de har udsat andre for, blev forpasset. Hensigten med samfundstjeneste skal være ”restorative justice”, ”genoprettende ret”, altså hjælp til at genoprette værdighed og selvtillid hos unge lovovertrædere og gøre dem til nyttige samfundsborgere. En sidegevinst ved samfundstjeneste kunne være, at lovovertræderen som en bodsgang kom til at stå ansigt til ansigt med de mennesker, han havde forulempet. [ Karl Maksten, Rantzausgade 40, 2., Aalborg e-mail: maksten@stofanet.dk