Hals

Giv naturfrelserne modspil

Så er naturens melankolske søn, Thorkild Kjeldsen fra Naturfredningsforeningen, atter på banen med fornyet hetz mod det erhverv, hvoraf han er runden, men som han åbenbart nu hader for fuld styrke.

Efter at hans forening har lavet alle de benspænd, der var muligt for husdyrholdsudvidelser i kommunens vestlige del, har han nu sat ressourcerne ind i Ulsted-området, jvf. en godt oppeppet artikel på avisens Hals-side (14.4.). Det er et overmåde trist billede, der gengives af ham selv; og af det projekt der er tale om. En landmand ønsker nemlig at fremtidssikre sin gård ved at udvide sit kvæghold, og staks er Kjeldsen på tæerne og lader os vide, hvilken katastrofe, det er for naturen, ammoniakbalancen i luften, floraen og det altid sikre skrækemne, grundvandet. Institutionen Danmarks Miljøundersøgelser fortæller i en rapport, at af omtalte ammoniakindhold bidrager landbruget med en meget mindre del, end Kjeldsen bryder sig om, skal komme til befolkningens kendskab. Floraen forandrer sig også. Dels af sig selv, og dels ved at Kjeldsen og amtet i tæt (radikalt) samarbejde etablerer våde enge, ja så våde, at kreaturerne bliver syge af at græsse der, med det resultat at arealerne i stedet gror hen i brændenælder og uigennemtrængeligt pilekrat. Grundvandet har det så godt ude under landbrugsjorden, at de store byer p.g.a. eget sløseri med boringerne, pumper på livet løs derfra og har gjort det i mange år efterhånden. Desuden må man da formode, at Kjeldsen som amtsformand er så velorienteret om reglerne ved udvidelsesprocesser, at han ganske udmærket er klar over, at der skal være det antal hektar jord til rådighed, som svarer til dyreholdets størrelse. Ligesom klitflytter Laurits Krog, Hou, der i efteråret her i bladet slog fast, at gyllen fra Danmarks svineproduktion svarede til en lignende indsats fra 80-85 mio mennesker: (For rigtigt at fremmane skrækbilledet justerede han det et par uger senere op til 100 mio!), kan Thorkild Kjeldsen noget af det samme. Han fortæller nemlig, at ammoniakfordampningen vil stige fra 2113 til 4891 kg årligt, eller en udvidelse på ikke mindre end 131 pct.: Antallet af dyreenheder det pågældende sted skal øges fra 206,4 til 415, Skal vi så ikke til at passe på? Jo, det skal vi. Vi skal nemlig til at forholde os kritisk til disse "naturfrelsere". Prøv at lave en regnekontrol på dyreantallet, så ender I på 101 pct. i stedet for. Manipulation?

Forsiden