Aars

Glad men overrasket Miss Vesthimmerland

De fem finalister i konkurrencen var alle meget spændte, og vinderen blev en glad Mai Christine Andersen

Miss Vesthimmerland kommer oprindeligt fra København, men bor for tiden i Aalestrup, hvor hun går i skole. Foto Michael Bygballe

Miss Vesthimmerland kommer oprindeligt fra København, men bor for tiden i Aalestrup, hvor hun går i skole. Foto Michael Bygballe

AALE–STRUP:- Jeg tænk–te, nej, de må have sagt for–kert, lød den umid–del–ba–re re–ak–ti–on fra vin–de–ren af tit–len som årets Miss Vest–him–mer–land. Mai Christine An–der–sen var glad, men me–get over–ras–ket, da hun mod–tog bloms–ter og et rej–se–ga–ve–kort på 5000 kro–ner. I alt 2424 vesthimmerlændinge af–gav de–res stem–me i kon–kur–ren–cen, og det var alt–så Mai Christine An–der–sen fra Aale–strup, der fik flest. Ud over hen–de kan–di–de–re–de Ka–mil–la Kris–ti–ne Søn–der–gaard Niel–sen fra Vin–kel, Chri–sti–na Wittenkamp Dahl Chri–sten–sen fra Aale–strup, Rik–ke Thors–gaard fra Hvil–som og Hel–le Hald fra Aars til tit–len. - Det er helt vildt, jeg hav–de slet ikke reg–net med at vin–de, sag–de den gla–de vin–der ef–ter fi–na–len. Mai Christine An–der–sen mod–tog des–vær–re den ære–ful–de ti–tel på kryk–ker, da hun ef–ter et ri–de–uheld net–op er ble–vet ope–re–ret i knæ–et. Men når Miss Vest–him–mer–land er bed–re gå–en–de, skal ga–ve–kor–tet bræn–des af. Mai Christine An–der–sen vil ger–ne til Egyp–ten el–ler Dis–ney–land med sin mor.