Lokalpolitik

Glæde i lokal byfornyelsesgruppe over køb af mejeri

Den hvi­de byg­ning bag mejeribygningen er den til­hø­ren­de pri­vat­be­bo­el­se, der ef­ter pla­nen også skal ri­ves ned for at ska­be mu­lig­hed for en til­trængt om­læg­ning af Hougårdsvejs ud­mun­ding i Skovmosevej lidt læn­ger væk fra forsamlingshusbygningen bag­ved på hjør­net af Aaga­de og Skovmosevej. FOTO: MICHA­EL KOCH

Den hvi­de byg­ning bag mejeribygningen er den til­hø­ren­de pri­vat­be­bo­el­se, der ef­ter pla­nen også skal ri­ves ned for at ska­be mu­lig­hed for en til­trængt om­læg­ning af Hougårdsvejs ud­mun­ding i Skovmosevej lidt læn­ger væk fra forsamlingshusbygningen bag­ved på hjør­net af Aaga­de og Skovmosevej. FOTO: MICHA­EL KOCH

RØRBÆK:Som medlem af den nedsatte byfornyelsesgruppe i Rørbæk og formand for byens borgerforening er Ernst Laursen glad over nyheden om kommunalbestyrelsens beslutning om at købe og nedrive det gamle andelsmejeri.- - Ved at bygningen bliver revet ned skabes der mulighed for at trække Skovmosevej lidt længere væk fra selve brugsbygningen samtidigt med at der kan etableres omkring 25 parkeringspladser på grunden for både brugskunder og gæster i forsamlingshuset, påpeger Ernst Laursen. Byfornyelsesgruppen i Rørbæk består ud over borgerforeningsformanden af kommunalpolitiker Poul Erik Larsen (R) og Jens Ove Hansen (V), Gunnar Sørensen og Rasmus Lund. Efter et stort anlagt borgermøde i foråret er der i gruppen siden arbejdet med forskellige planer om trafiksanering eller fartdæmpende foranstaltninger og regulære forskønnelser af bymidten med blandt andet ny beplantning og belægninger centrale steder. Nyt borgermøde Resultatet er indtil nu blevet et skitseprojekt, udarbejdet af et arkitektkonsulentfirma for Nørager Kommune. - Men det er kun ét vi skal arbejde videre med. Blandt andet ønsker vi i gruppen at der bibeholdes enkelte parkeringspladser foran forsamlingshuset til handicappede samt bagved som det er tilfældet i øjeblikket, pointerer Ernst Laursen og tilføjer: - Efter at kommunen har besluttet at købe og nedrive mejeriet, skal jeg dog først i nær fremtid have indkaldt til et nyt borgermøde her i Rørbæk om det videre planlægningsarbejde med byfornyelsesprojektet. Ændring af udfletning En af de ting der her skal drøftes nærmere er et ønske om en ændring og flytning af Hougårdsvejs udmunding i Skovmosevej. Det skaber nedrivningen af mejeriet og den tilhørende selvstændige privatbeboelse nemlig god mulighed for sammen med etablering af grønne områder foran forsamlingshuset på hjørnet af Aagade og Skovmosevej samt omkring den planlagte nye parkeringsplads på mejeritomten. Hvornår selve anlægsarbejdet kan påbegyndes samt hvor meget byfornyelsesgruppen regner med der kan laves for de afsatte en mio. kommunale kroner tør Ernst Laursen ikke give et præcist bud på ud over at han generelt håber grave- og anlægsarbejdet bliver indledt engang her i efteråret.