Lokalpolitik

Glæde over kommunens regnskab i begge "lejre"

Kommunen er med resultatet for 2002 på rette vej, mener borgmester Hans Rex (V )

SKAGEN:Skagen Kommunes regnskab for 2002 viser et pænt overskud, og det var formentlig medvirkende til, at regnskabet kun fik ganske få bemærkninger med på vejen, da byrådet mandag aften godkendte det. Inden der var mulighed for at kommentere regnskabet gennemgik borgmester Hans Rex (V) hovedpunkterne i regnskabet, og han konkluderede efterfølgende, at byrådet har opfyldt målsætningen, nemlig at forbedre kommunens drift. Driftsoverskud - Skattekronerne skal anvendes godt og effektivt så vi kan sikre, at Skagen Kommune også i de kommende år kan tilbyde borgerne gode og trygge rammer i deres dagligdag. Resultatet af dette arbejde kan allerede ses. Vi kan således aflægge et regnskab med et overskud på 8.332.000 kroner på den skattefinancierede drift, og et regnskab hvor de skattefinansierede driftsbevillinger er overholdt. - Det er et synligt og direkte resultat af dette byråds første arbejdsår, et resultat der viser, at vi er på rette vej. Det er meget glædeligt, konstaterede borgmesteren. S-budget Formanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe, Bjarne Kvist, var det eneste andet byrådsmedlem, der havde ordet i forbindelse med behandlingen af budgettet. Han konstaterede, at borgmesteren havde givet en meget grundig gennemgang af tallene, hvorfor han ville nøjes med - også - at glæde sig over resultatet. - Og så vil jeg tillade mig at glæde mig over, at det - i denne omgang - sidste budget, der blev vedtaget med socialdemokratisk flertal i byrådet, viste sig at være et realistisk og godt budget, sagde Bjarne Kvist. Borgmesteren mindede som svar på, at en række af de sociale poster i budgettet ikke kunne holde, men overordnet mente han, at man var kommet godt ud af året og at det var sket i et godt samarbejde. Personalereduktion - Det gode regnskabsresultat er opnået gennem en vanskelig proces, hvor vi har set grundigt på den kommunale organisation. Vi har gennemført konsulentundersøgelser af den administrative organisation i økonomisk forvaltning, i børne- og kulturforvaltningen samt i teknik og miljøforvaltningen, og den gennemgang af organisationen har medført ændringer i form af personalereduktioner og en ændret organisationsstruktur. Det har været en nødvendig proces for at sikre et udgiftsniveau, vi kan leve med, og den styrke i vores organisation, der skal til, så vi fortsat kan løse de daglige arbejdsopgaver på en god og effektiv måde, sagde Hans Rex blandt andet videre om regnskabet. Hans Rex fortsatte: - Det har været vigtig for mig, at Skagen Kommunes organisation tilpasses den virkelighed, vi befinder os i samt til de udfordringer og opgaver, vi står overfor. Kun derved kan vi sikre, at vi fortsat har en god ældrepleje, et godt skolevæsen og en god kommunal service overfor vore borgere og overfor de virksomheder, der er bosiddende i kommunen. - Den nødvendige ændring af kommunens organisation har krævet meget, og der har i løbet af året været mange problemestillinger, som vi har taget fat på og fået fra hånden. Således har der igen i år været et voldsomt pres på de sociale udgifter i kommunen - ikke mindst fordi staten i disse år overfører flere udgiftstunge opgaver til kommunerne uden, at den tilstrækkelige finansiering følge rmed. - Dette ses tydeligst på førtidspensions- og sygedagpengeområdet, hvor vi med uændrede ressourcer skal løfte flere opgaver. - På den baggrund er det værd at lægge mærke til, at vi i det forløbne år har nedbragt antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere samt, at den målrettede og tværfaglige indsats på familiecentrets område har medført et faldende antal anbringelser samt skabt en opbremsning i udgifterne til børne- og ungeområdet, sagde Hans Rex. Ny kurs Hans Rex rundede af med at konstatere, at der gennem det seneste år er arbejdet hårdt i byrådet for at udstikke en ny kurs, en kurs som han mente vil blive endnu mere synlig i budgetåret 2003. - Når man foretager ændringer i en organisation er det som at være på havet i stormvejr. Man må stå det igennem og samles om at løse de forhåndenværende arbejdsopgaver. I sådanne situationer er det vigtigt, at der arbejdes målrettet og resultatorienteret, og det synes jeg, vi har gjort i dette byråd. - Nu gælder det om at holde den nye kurs, og jeg mener at kunne sige, at vi er godt i gang, sluttede Hans Rex.