Redningsvæsen

Glem ikke yderområder

Amtsrådet har pligt til at tilgodese alle dele af amtet ligeligt og skabe gode vilkår for bosætning og trivsel - også i landdistrikter og yderområder. Derfor er det svært politisk at acceptere, at yderdistrikterne gang på gang skal bære byrderne af de nedskæringer, som vi i amtet foretager. Amtsrådet havde i budgetforliget den forudsætning, at der kan accepteres en lidt længere gennemsnitlig responstid i storbyerne. Dels fordi responstiden i storbyerne er den korteste i amtet, og dels fordi lægeambulancen opererer her. Denne forudsætning var da også indbygget i sundhedsudvalgets oprindelige henvendelse til Falck. Jeg foreslår derfor, at sundhedsudvalget udarbejder et nyt besparelsesforslag, hvor de oprindelige forudsætninger for opgavens løsning respekteres og virkeliggøres. Overordnet bør man ikke justere på antallet af beredskaber uden der først foreligger et grundigt analysearbejde, der kan pege på konsekvenser af eventuelle justeringer. Det bør fuldt ud afklares hvilken betydning den ny sygehusstruktur har, set i forhold til ambulanceberedskabernes placering. Og dermed hvilken konsekvenser, det giver i op- og nedadgående retning for tiden før tilskadekomne/sygdomsramte patienter kommer under lægelig behandling på et sygehus. Udgangspunktet må være at sikre et ligeligt serviceniveau og sikkerhed for borgerne i amtet. Falck oplyser, at de i dag har 21 stationer med 25 beredskaber, og i alt 53 ambulancekøretøjer. Det er ikke ligegyldigt, hvor de ekstra ambulancer er placeret. De har dels en stor indflydelse på den gennemsnitlige responstid og ikke mindst stor betydning for den konkrete responstid i de enkelte lokalområder. Hvis Sundhedsudvalgets fremlagte forslag gennemføres, vil det få den konsekvens, at få af Nordjyllands yderdistrikter skal bære en væsentlig forhøjelse af responstiden - med tab af liv og tryghed til følge. Man kan se af Falcks statistikker, at bohovet for ambulancer falder væsentlig i nattetimerne. Der bør derfor være en tydelig forskel mellem antallet af aktive ambulanceberedskaber i dag og nattetimer Aalborg har amtets største sygehus med mange funktioner/specialer. Og har derfor det meste af døgnet et "flydende" beredskab af ambulancer fra oplandet, der transporterer patienter til og fra Aalborg Sygehus. Derfor vil det være en oplagt mulighed at reducere i ambulanceberedskabet i Aalborg, da det "flydende" ambulanceberedskab kan indsættes i akutsituationer. Vil der i enkelte tilfælde være behov for ekstra kapacitet, er der ikke længere fra land til by end omvendt. Der er i dag fem heldøgnsberedskaber i Aalborg/Nørresundby. Akutbiler er et udmærket supplement til ambulancetjenesten, men kan dog aldrig erstatte ambulancen. I amtets yderste områder kan den med fordel placeres, og benyttes i aften og nattetimer - hvor den i mange situationer vil kunne nå frem til ulykkesstedet hurtigere end ambulancen. Men ambulancen skal altid være inden for rækkevidde. Det er vigtigt, at vi som politikere finder en besparelsesløsning, der tager udgangspunkt i, hvad vi vil med vores amt. Og ikke lader os styre af Falcks ønsker om så store tal på bundlinien som muligt. Måske kunne vi stille krav, om at Falck gennemførte en høring blandt korpsets mellemledere/stationsledere i amtet. De er tættere på den daglige virkelighed, og måske kunne de se besparelsesmuligheder, der er mere nænsomme. Liggende transport bruges i nogle tilfælde hvor det ikke er nødvendigt. Og afstedkommer altid at der skal være to reddere i bilen, med store offentlige omkostninger til følge. Måske burde det undersøges om ordningen med offentlig betalt liggende transport i nogle tilfælde misbruges. Og om der i denne sammenhæng kunne spares penge ved taxa- eller betalt privattransport. Ved nedlæggelse af ambulanceberedskaber i yderdistrikterne, vil der sandsynligvis komme en væsentlig højere efterregning fra Falck på kørsel og mandtimeforbrug. Er denne udgift medregnet i det samlede besparelsesforslag? Har Sundhedsudvalget overvejet om denne "skjulte" ekstraindtægt for Falck, kan hænge sammen med Falcks ønske om ikke at skære et beredskab i storbyområdet, men i yderdistrikterne? Lægeambulancen i Aalborg kostede i 2001 4,44 mio. kr. Den forventede udgift i 2002 er på 4,1 mio. kr. Kunne man forestille sig, at man erstattede lægeambulancen med en akutbil, de timer på døgnet, hvor der erfaringsmæssigt er mindst brug for den? Og herved opnå en væsentlig besparelse. Det vil også have den fordel, at lægen i disse timer kan bruges i sin primære funktion på hospitalet. Det er vores pligt som politikere at finde en besparelsesløsning, der er så nænsom som mulig, for amtets borgeres sikkerhed og tryghed - selv om regeringens skattestop og gyldne løfter tvinger os til unødvendige besparelser. Karsten Højen, Kaj Munksvej 7, Brovst, er amtsrådsmedlem (S). E-mail: karsten-hojen@store-kassa.dk