Aalborg

Go­de bø­ger for de mind­ste

} AAL­BORG: Der er go­de tips til bø­ger for de 2 - 6 åri­ge, når bib­lio­te­ket i Med­bor­ger­hu­set hol­der bog­ca­fe for børn og de­res for­æld­re, lør­dag den 8. april. Børn i den al­der spør­ger of­te om al­ver­dens ting, og der fin­des hel­dig­vis et hav af bil­led­bø­ger, som for­kla­rer om alt fra Thors ham­mer til hvor de små børn kom­mer fra. Bør­ne­bib­lio­te­kar Pe­ter Sø­holm for­tæl­ler, og mens for­æld­re­ne for­hå­bent­lig bli­ver klo­ge­re på den læ­re­ri­ge lit­te­ra­tur, vi­ses der film for po­der­ne i et til­stø­den­de lokale.