USA

God fight var slet ikke nok

Realistisk set er 0-3 mod USA et godt resultat for Danmark

Peter Hirsch stod en stor kamp, men han lavede en kostbar fejl, der gav USA denne scoring til 3-0.

Peter Hirsch stod en stor kamp, men han lavede en kostbar fejl, der gav USA denne scoring til 3-0.

USA Dan­mark 3-0 Is­hoc­key, A-VM grup­pe D RIGA: - Hav­de du reg­net med, at vi vil­le slå Ca­na­da og USA ? Vi­ka­rie­ren­de an­fø­rer, Bo Nord­by An­der­sen, ram­te ho­ve­det på søm­met, da han sva­re­de på en jour­na­lists spørgs­mål ef­ter ne­der­la­get til USA. Mere vil have mere, og der­for var det skuf­fel­sen, der var frem­træ­den­de hos både til­sku­ere og pres­se­korps ef­ter kam­pen. Men vi ved det jo godt allesammen: man kan ikke for­ven­te, at Dan­mark kan spil­le lige op med de helt sto­re. Al­li­ge­vel var det fak­tisk, hvad de dan­ske spil­le­re gjor­de i sto­re dele af kam­pen mod USA. Og hav­de det ikke væ­ret for en stor fejl 33 se­kun­der inde i an­den pe­rio­de, er det ikke godt at vide, hvad der vil­le være sket. De før­ste 20 mi­nut­ter var helt lige, men så mis­te­de dan­sker­ne puck­en i sam­me se­kund, And­rew Al­berts kom ind fra straf­fe­bok­sen, og ale­ne med Pe­ter Hirsch svig­te­de ame­ri­ka­ne­ren ikke. Seks mi­nut­ter se­ne­re var det så af­gjort, da Yan Stastny send­te en re­tur­puck fra en stor­spil­le­nde Pe­ter Hirsch i net­tet. Ene­ste fejl af Hirsch Det sid­ste søm til kis­ten ban­ke­de ame­ri­ka­ner­ne så i på sam­me Hirsch’ ene­ste fejl i hele kam­pen: han var over­be­vist om, at der vil­le bli­ve fløj­tet for icing og sjus­ke­de puck­en hen til en ame­ri­ka­ner, som hur­tigt fandt en fri Ri­chard Park for­an mål, og mens Hirsch jag­te­de dom­mer­trio­en i ra­se­ri, kun­ne ame­ri­ka­ner­ne glæ­de sig over 3-0 fø­rin­gen. Synd for Hirsch som kam­pen igen­nem bril­le­re­de med den ene flot­te red­ning ef­ter den an­den og helt for­tjent blev kå­ret til da­gens bed­ste dan­ske spil­ler. Og det var da også pri­mært de­fen­si­ven, dan­sker­ne kun­ne glæ­de sig over ef­ter kam­pen. An­grebs­mæs­sigt var Kas­per Degn og Mor­ten Green de ene­ste, der hav­de dri­ve på, og selvom dan­sker­ne især i før­ste pe­rio­de hav­de fle­re åbne chan­cer, mang­le­de der en hel del i skarp­hed. Nord­by util­freds Bo Nord­by An­der­sen - som hav­de over­ta­get kaptajnsmærket i Jes­per Dam­gaards fra­vær - var da hel­ler ikke helt til­freds ef­ter kam­pen - At tabe 0-3 til USA er vel ud­mær­ket, men jeg sy­nes, vi hav­de dem i før­ste pe­rio­de, og vi hav­de nog­le gode chan­cer. Des­vær­re for­ær­er vi dem et par mål i an­den pe­rio­de - og det er for dumt, sag­de Bo Nord­by An­der­sen. Lands­træ­ner Mi­ka­el Lund­ström del­te sin kap­tajns ærg­rel­se, men han men­te, at re­sul­ta­tet gan­ske godt vis­te for­skel­len på de to hold. - Jeg er me­get til­freds med arbejdsindsasten i dag. Vi mang­le­de det held, vi hav­de i an­den pe­rio­de mod Ca­na­da. På den bag­grund er 0-3 gan­ske pas­sen­de, sag­de Mi­ka­el Lund­ström ef­ter kam­pen. Hel­dig­vis for dan­sker­ne kan hol­det selv af­gø­re sin vi­de­re skæb­ne, når Nor­ge står på pro­gram­met i mor­gen. En sejr er nok til at sen­de os i mel­lem­run­den (og af­hæn­gig af re­sul­ta­tet af Ca­na­da-Nor­ge), kan uaf­gjort være nok. På bag­grund af ind­sat­sen i de to før­ste kam­pe er der grund til op­ti­mis­me. Ikke mindst hvis Jes­per Dam­gaard skul­le vise sig at være klar. Men selv uden kap­taj­nen har Dan­mark en fair chan­ce i det in­tern nor­dis­ke ri­ve­gil­de, som med ga­ran­ti bli­ver for­budt for børn. [ Kamp­fak­ta: Pe­ri­o­de­cif­re: 0-0, 2-0, 1-0. Mål:20.33 1-0 And­rew Al­berts(ass Hal Gill.), 26.32 2-0 Yan Stastny(ass.Ryan Sut­ter, Ryan Kesler), 52.52 3-0 Ri­chard Park(ass.Andy Hil­bert). Ud­vis­nin­ger: USA seks x to mi­nut­ter, Dan­mark syv x to mi­nut­ter. Dom­mer: Brent Reiber(Ca­na­da). Til­sku­ere: 3.886 i Skon­to Are­na.