Vandforsyning

Gode tider i vandværk

ARENTSMINDE: Stigende vandsalg, et meget lille vandspild og en tilfredsstillende vandkvalitet var blandt de positive elementer, formanden, Holger Madsen, kunne berette om, da Arentsminde Vandforsyning I/S holdt generalforsamling på Arentsminde Kro og Cafeteria. Formanden fortalte, at vandforsyningen i 2002 havde solgt cirka 52.000 kubikmeter vand, samt at der kun havde været et spild på 800 kubikmeter. Selv om vandkvaliteten er tilfredsstillende, er det i forbindelse med nye regler om iltindhold i vandet besluttet, at der hos hovedforsyningen i Brovst bygges en stor lagertank, der kan rumme 5.000 kubikmeter vand. I forbindelse med dette tankanlæg bliver der mulighed for at ilte vandet. Etableringen af anlægget bliver en forholdsvis stor investering for hovedforsyningen og de tre tilsluttede lokale vandforsyninger. Vandforsyningens administrator revisor Leo Pedersen, Brovst, fremlagde regnskabet, der viste et overskud på knap 19.000 kr. og en balance, der viser et velkonsolideret selskab med en egenkapital på cirka 2,2 mio. kr. ud af balancen på 2,3 mio. kr. Leo Pedersen fremlagde ligeledes budgettet for 2003, og dette viser et overskud i samme størrelsesorden som i det afsluttede regnskabsår. Arentsminde Vandforsyning har ifølge vedtægterne tre års valgperiode for bestyrelsesmedlemmerne. Det betød, at kun et medlem, nemlig formanden Holger Madsen, var på valg. Han modtog genvalg. Bestyrelsen består herudover af Karl Aage Andersen, Palle Førby, Bent Hansen og Steen Jensen. Som suppleanter fortsætter Kaj Andersen og Jens Sørensen. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. jd