Gode Vilsted Sø-forslag efterlyses

Borgerne i området skal komme med ideer til rekreative anlæg

VILSTED:Nordjyllands amt efterlyser nu idéer til rekreative anlæg ved den nye sø i Vilsted som snart bliver etableret. Planen er, at Vilsted Sø skal genindvies i 2005, men inden der kommer vand i søen skal nogle af de rekrative faciliteter etableres. Der er allerede planalgt en del faciliteter, men der er stadig mulighed for at komme med gode idéer og dem tager projektkoordinator Martin Nissen Nørgård på Nordjyllands amt imod med kyshånd. Der er også mulighed for at henvende sig Vilsted Borger- og Håndværkerforening eller Ranum Borger- og Erhvervsforening, som også tager imod gode idéer. Planen er at den kommende sø med rørskov og engarealer skal være et spændende og attraktivt område for naturinteresserede og til glæde for friluftslivet. For at tage hensyn til naturen må der som udgangspunkt kun bruges robåde, fiskes med fiskestang og drives jagt fra begrænsede randarelaer til søen. Det er meningen, at de rekreative anlæg laves, så de kan bruges også af f.eks. fysisk handicappede. Der er foreløbige planer om at arealet på det nedlagte Vilsted Dambrug skal planeres. Der etableres en ny overkørsel fra Hobrovej mellem broen over Bjørnsholm Å og Hobrovej 158. På arealet er det meningen at anlægge bådplads og rampe til en handicapbåd, p-plads, borde og bænke. Ved Ranum skal der laves en bro, hvor stien til Malle Plantage i dag krydser Ranum Bæk.Det er planen at etablere en bådrampe og p-plads. Sjørupvej nedlægges og i enderne heraf etableres vende- og p-pladser. I enden af Sjørupvej fra syd er planlagt etableret en handicapvenlig fiske- og bådrampe. Der vil desuden blive opsat mindst et fugletårn efter at søen er etableret. Mellem Ranum og Vilsted er det planen at etablere en cykel- og gangsti som kan kobles på en fremtidig regional cykelrute. Omkring søen vil amtet arbejde for en lokal cyklerute. Efter etableringen forestiller amtet sig, at der opstilles informationstavler og laves en folder. Der er idéer om at bruge Vilsted Idrætsforenings lokaler som udgangspunkt for naturoplevelser. Noget lignende kan laves fra skolen i Ranum. Vitskøl Kloster er også tænkt som formidlingssted. Efter projektets gennemførelse vil det være Aage V. Jensens Fonde som er ejer af søen. Amtet skal stå for driften - det vil sige for udlejning af græsning, pasning af rekreative anlæg, udlejning af jagt, fiskeri og bådepladser m.v. Den nuværende følgegruppe vil efter søens etablering blive erstattet af brugerråd, der skal repræsenteres af forskellige brugergrupper m.v. med henblik på at fremkomme med forslag og indstilling omkring benyttelse og driften af området. Spørgsmålene er blandt andre hvor skal der f.eks. udlægges et forstyrrelsesfrit område og hvor mange både må der sejle på søen