Energiselskaber

Godt varmeår for Vråværket

VRÅ:Generalforsamlingen i Vrå Varmeværk blev en stilfærdig affære, hvor bestyrelsen uden sværdslag fik beretningen godkendt, og hvor de to bestyrelsesmedlemmer - Karl Damm og Bent Holkenberg - blev genvalgt. Formand Ivan Larsen oplyste, at Vrå Varmeværk har problemer med at overholde grænseværdierne for røggas - et problem, der har medført påbud fra Løkken-Vrå Kommune. - Det er et problem, som vi skal have løst i den nærmeste fremtid, sagde formanden, Iven Larsen, i sin beretning. Formanden oplyste, at fremtiden også byder på andre opgaver. - Vi fået en henvendelse, om vi ville være interesseret i at aftage varmt vand fra et biogasanlæg. Bestyrelsen er positivt indstillet overfor henvendelsen, som endnu dog kun er i planlægningsfasen, oplyste Ivan Larsen. Ivan Larsen benyttede også lejligheden til at se tilbage på det varmeår, der er gået, og han konstaterede, at det forgangne år har været et godt år for forbrugerne. - I modsætning til sidste år, hvor vi på generalforsamlingen måtte meddele, at gentagne stigninger i gasprisen havde været det altoverskyggende tema inden for fjernvarmesektoren, så kan vi i år meddele, at gaspriserne har vist en faldende tendens. Forbrugsafgiften var budgetteret til 400 kroner pr. MWh, men på grund af den lavere gaspris kunne forbrugerne afregne til 360 kroner pr. MWh. - Gasprisen har i gennemsnit været 19 øre billigere pr. kubikmeter end sidste år, og når en ændring i gasprisen på kun 25 øre pr. kubikmeter betyder en samlet ændring i varmeværkets brændselsforbrug på 100.000 kroner, vil en ændring på hele 19 øre selvsagt være af en størrelsesorden, som kan mærkes, konkluderede Ivan Larsen. I det varmeår, som forbrugerne nu har taget hul på, er a conto-prisen nedsat med 40 kroner til 320 kroner pr. MWh. - Den overvejende årsag til denne nedsættelse af prisen er en ændring i beregning af gasafgiften på naturgas til elproduktion. En ændring, som får optimal virkning på netop vores driftsform. Fra årsskiftet steg tilslutningsafgiften fra 7000 kroner til 9000 kroner. Og formanden oplyste, at værket i Vrå i samarbejde med Elsparefonden frem til 30. november kører en hvervekampagne rettet mod elvarmeforbrugerne, Siden 1989 er der holdt tre hvervekampagner, og de har medvirket til, at der i den periode er tilsluttet 170 nye forbrugere. I hele varmeværkets forsyninngsområde er der nu kun 35 ejendomme, som ikke er tilsluttet. Ivan Larsen kunne oplyser, at tre nye forbrugere er sluttet til nettet i året, der gik - alle nyopførte parcelhuse. - I indeværende år ved vi, at foreløbig 11 nye forbrugere vil blive tilsluttet, og tilslutningen af forbruger nummer 1000 kan vi forvente inden for en overskuelig fremtid, røbede formanden. Han glædede sig over, at kraftvarmeværket har kørt tilfredsstillende. - På ledningsnettet har der heller ikke været de store omkostninger. Dog har der været et par reparationer på hovedledningsnettet, og der er udskiftet enkelte stikledninger. De beskedne udgifter, vi gennem de seneste år har haft på ledningsnettet, skyldes ikke mindst, at der i en periode fra 1985 til 1995 blev brugt mange penge på renoveringer. - Vi kan så i dag glæde os over, at vi ikke samtidig med højere energipriser også skal foretage store investeringer i renovering af ledningsnettet. Vi må dog ikke glemme, at der er en del veje, hvor ledningsnettet ligger i kanaler og er cirka 30 år gamle. Men ifølge termograferinger er der tilsyneladende ikke større varmetab i disse rør end i de præisolerede rør, som anvendes i dag, oplyste Ivan Larsen.