Hospitaler

Gør ikke regionen til grin

2008 blev et rigtigt spændende år i Region Nordjylland. I flæng kan nævnes, at vi fik vedtaget en ny råstofplan, som danner grundlag for den fremtidige forsyning med de råstoffer som skal anvendes i landsdelen.

Vi fik vedtaget en ny uddannelsesplan, indeholdende 24 mio. kr. til styrkelse af uddannelsestilbuddene i regionen. Det spiller fint sammen med vedtagelsen af den regionale udviklingsplan, i daglig tale RUP'en, som blandt meget andet stiller skarpt på behovet for højnelse af uddannelsesniveauet i Region Nordjylland. Med vedtagelse af RUP'en fik vi samtidigt en fælles nordjysk holdning til den fremtidige linjeføring af en tredje limfjordsforbindelse, idet de nordjyske kommuner på kontaktudvalgsmødet 25. april 2008 tilsluttede sig Regionsrådets anbefaling af en vestlig linjeføring, med statslig finansiering. Vi fik i 2008 også vedtaget en ny psykiatriplan, som blandt andet giver børn og unge med psykiske problemer bedre adgang til akut behandling. Patienter, der er kendt i psykiatrien, behøver ikke nogen henvisning for at blive indlagt, men kan selv henvende sig. Med psykiatriplanen følger også øget information til sindslidende og deres pårørende, og der er samtidigt afsat økonomiske midler til dette højere informationsniveau. Også en ny praksisplan på almenlægeområdet blev det til. Manglen på praktiserende læger har Regionsrådets helt særlige bevågenhed, og der arbejdes intenst med at finde holdbare løsninger. I den forbindelse er samarbejde med de nordjyske kommuner højt prioriteret, så alle nordjyder fremadrettet har adgang til praktiserende læger. Vi fik også udarbejdet et budget for 2009, som alle Regionsrådets 41 medlemmer kunne tilslutte sig. Næsten 10 milliarder kr. skal bruges i år. Det er en stigning på flere hundrede millioner kr. i forhold til 2008. Samarbejdet med private aktører fylder meget i debatten. I 2008 er der afholdt udbud af regionens ambulancekørsel, og der udbydes løbende et antal behandlinger hos privatpraktiserende læger og klinikker, samt på privathospitaler. Udbud af behandlinger kan være formålstjenlige, hvis det kniber med at holde acceptable ventetider. Netop ventetiderne steg en smule i 2008 som følge af forårets konflikt og i enkelte tilfælde på grund af generel mangel på personale. Trods disse udfordringer får jeg personligt mange flere positive henvendelse fra patienter og pårørende, end negative. Når man så samtidigt holder sig for øje, at antallet af behandlinger og undersøgelser er konstant stigende år efter år, er der grund til at glædes over den positive udvikling. Vi har i et stort og dygtigt personale, som vi har god grund til at værdsætte. Det er vi ikke gode nok til. Dog arbejdes der med problemet. I 2008 startede vi projektet ”De Bedste Arbejdspladser”, som indeholder en lang række tiltag til forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Kompetenceløft, incitamenter til fuld tid, bedre ledelse, opgaveglidning, motions- og frugtordninger, resultatløn, APV, og meget andet. Også i 2009 bliver der flere midler til ”personalepleje” og vi har aftalt med MED-udvalget, at medarbejderne skal komme med forslag til udbygning og nytænkning på området. 2009 bliver ikke mindre spændende end 2008. Allerede i februar kommer Regeringen med en endelig bevilling til nybygning og modernisering af landets sygehuse. 15 mia. kr. er afsat i første runde, og yderligere 10 mia. kr. følger senere. Som bekendt er der enighed i Regionsrådet om, at det vil være rigtigt at bygge et nyt sygehus i Aalborg Øst, så sygehusene i Aalborg samles på samme lokalitet. At finde plads til 140.000-160.000 ekstra kvadratmeter plus yderligere parkeringsmulighed for hen ved 800-900 ekstra personbiler, ved Sygehus Syd, synes ikke at være muligt. Når det så samtidigt vil betyde, at Sygehus Syd omdannes til en kæmpe byggeplads de næste 18-20 år, vil det være endnu mere uholdbart. Desværre kan det vise sig at et snævert flertal i Regionsrådet kommer til at spænde ben for den bedste løsning. S og dele af V fastholder krampagtigt ansøgningen om et nyt sygehus i Hobro. Derved gør flertallet regionen til grin. Først og fremmest er vi ikke blevet stillet nye lokalsygehuse i udsigt, og for det andet har ekspertudvalget dumpet denne beslutning, og tilmed anbefalet udbygning i Farsø. Vi bør derfor alene sigte mod at få så mange penge som overhovedet muligt til nybyggeri i Aalborg, og så sammen sætte os ned og finde frem til en fornuftig sygehusbetjening i Himmerland. Rigtig godt nytår!