Gør op med stenaldertanker

Brændeovne (inkl. brændekedler og -fyr) fremhæves jævnligt som en oplagt løsning på forureningen med drivhusgassen CO2, der er hovedansvarlig for den menneskeskabte globale opvarmning. Men når luftforureningen og CO2-regnskabet for brændeovne sættes under lup, så er brændeovne ikke en oplagt løsning. Tværtimod fremstår forureningen fra landets ca. 600.000 brændeovne som et alvorligt miljø- og sundhedsproblem.

Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser og Force Technology står landets brændeovne for ca. 90 pct. af forureningen med giftige tjærestoffer, ca. 60 pct. af den stærkt sundhedsskadelige partikelforurening (fine partikler) og ca. 50 pct. af den ekstremt farlige dioxinforurening. Brændeovne er derved en af de dominerende kilder til skadelig luftforurening i Danmark. Og selv nye miljømærkede (svanemærkede) brændeovne forurener på et plan, hvor miljømærket kommer til at ligne vildledende markedsføring. Hjerte/kar-sygdomme, luftvejslidelser og lungekræft er kendte og veldokumenterede effekter af forureningen fra brændeovne. Ifølge Miljøprojekt 1235 fra Miljøstyrelsen er antallet af dødsfald grundet forureningen fra brændeovne af samme størrelsesorden som antallet af trafikdræbte. I dette estimat er dog ikke taget højde for, at røg fra brændeovne er koncentreret i villaområder og har et højt indhold af især giftige tjærestoffer og dioxiner samt ultrafine partikler, hvorfor det må forventes, at antallet af dødsfald i praksis er væsentligt højere. Ifølge Miljøstyrelsen koster sygdom og død forårsaget af partikelforureningen fra brændeovne hvert år samfundet et milliardbeløb. Forureningen fra brændeovne kan nedbringes ved afgiftsmæssigt at sidestille brændefyring med andre opvarmningsformer. Afgiften skal ligge på brugen af brændeovnen. Hvis der f.eks. indføres en årlig miljøafgift fra 2011 på 25.000 kr. for at anvende brændeovne i byer, så vil brændefyringen og forureningen hurtigt aftage. Afgiften kunne så halveres, hvis der påmonteres et effektivt partikelfilter på skorstenen. Dette ville samtidig sætte skub i udvikling og produktion af effektiv røggasrensning til private skorstene. Afgiften vil gøre de miljørigtige alternativer til brændeovne økonomisk attraktive, dvs. fjernvarme, varmepumper, energirigtig adfærd, isolering osv. Dette vil samtidig være i tråd med statsministerens nye grønne linje, hvor miljøafgifter skal bruges som intelligente skatter mhp. at nedsætte forureningen og finansiere lavere indkomstskat. Men selv om effektive partikelfiltre på skorstenene afhjælper en stor del af forureningen fra brændeovne, så ændrer partikelfiltrene ikke ved, at der kan opnås den dobbelte varmegevinst ved i stedet at afbrænde træet på store kraftvarmeværker (og bruge varmepumper), hvor der foretages en effektiv røggasrensning, før røgen udledes i stor højde. Derfor er der behov for politiske initiativer, der reducerer brugen af brændeovne og indfører partikelfiltre på skorstenene. Miljøafgifter, der afspejler brændeovnes sande forurening, er det mest effektive virkemiddel, som helt oplagt bør indgå i den kommende skattereform. Det er på høje tid, at vi gør op med Stenalder-tanken om, at vi absolut skal have bål i stuen.