Lokalpolitik

Golfplaner får dødsstødet

JERUP:Amtet skyder planerne om en ny golfbane nord for Jerup i sænk. Planerne er mere end 10 år gamle, men de blev påny aktuelle sidste år, da Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg besluttede at arbejde for at opnå tilladelse til et golfanlæg, hvor naturoplevelse indgik som en central del. Initiativtageren, Jørgen Frandsen, ville indpasse golfbanen i naturen på sin ejendom, ikke omvendt. Planerne indebar, at der skulle udføres naturpleje og økologisk drift af greenen. Golfbaneområdet ligge i et internationalt fuglebeskyttelsesområde. Alligevel fandt Dansk Ornitologisk Forening oplægget så interessant, at foreningen gav det en forsigtig anbefaling. Danmarks Naturfredningsforening vendte derimod tommelen nedad. Det samme har amtet gjort. Amtet konkluderer kort og godt: Da det aktuelle materiale ikke ses at bringe væsentlig nyt i sagen, ønsker amtet fortsat ikke at medvirke med den nødvendige regionplanlægning for det ansøgte projekt. Amtet begrunder sin afvisning med, at det gamle kystlandskab med rimmer og dobber udgør et område med særlig national økologisk betydning som levested for et varieret plante- og dyreliv. Amtet opsummerer derefter syv punkter, hvor golfplanerne er i strid med amtets regionplan. Det er retningslinjer for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen, planlægning af regionale ferie- og fritidsanlæg regionale naturområder internationale naturbeskyttelsesområder beskyttede naturarealer økologiske forbindelser regionalt kystlandskab. Kommunens tekniske forvaltning anbefaler nu politikerne, at kommunen meddeler Jørgen Frandsen, at kommunen for sit vedkommende anser løbet for kørt.