Mariagerfjord

Græn­ser for rum­me­lig­he­den i fol­ke­sko­ler­ne

Had­sund Kom­mu­ne vil af­sæt­te en eks­tra mil­li­on til sva­ge ele­ver

HAD­SUND:Der er græn­ser for den rum­me­li­ge Fol­ke­sko­le, er­ken­der po­li­ti­ker­ne i Had­sund Kom­mu­ne. I for­læn­gel­se af den er­ken­del­se gav by­rå­det for­le­den grønt lys til at be­vil­ge over en mil­li­on kro­ner til at ud­vi­de ind­sat­sen over for sær­ligt kræ­ven­de børn på alle kom­mu­nens tre sko­ler i det kom­men­de sko­le­år. Be­vil­lin­gen lig­ger klart over græn­sen for, hvad kom­mu­nen selv må ad­mi­ni­stre­re, og der­for bli­ver det i sid­ste ende et spørgs­mål for sam­men­læg­nings­ud­val­get for Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne. Men i by­rå­det er man ik­ke i tvivl om be­ho­vet. - Vi må si­ge, at syn­lig­he­den af pro­ble­mer med børn fra skrø­be­li­ge fa­mi­li­er er ble­vet stør­re, end vi hav­de for­ven­tet. Sam­ti­dig må vi er­ken­de, at vi har skå­ret for me­get i vo­res bud­get­ter. Vi har væ­ret for op­ti­mis­ti­ske, sag­de borgmes­ter Karl Chri­sten­sen på by­råds­mø­det for­le­den. Det sid­ste kom­mer dog ik­ke som den sto­re over­ras­kel­se. - Al­le­re­de på vo­res bud­get­se­mi­nar i au­gust var der by­råds­med­lem­mer, der an­før­te, om vi nu ik­ke gik li­ge lov­lig hårdt til ma­kro­ner­ne, og der må jeg si­ge: De hav­de jo ret, si­ger Karl Chri­sten­sen. Helt præ­cist vil man be­vil­ge 1.045.000 kro­ner til for­må­let i 2006/2007. De skal blandt an­det gå til en eks­tra ”res­sour­ce­per­son” på Had­sund Sko­le samt spe­ci­al­til­bud på Ske­lund Sko­le og Havbakkeskolen, så­kald­te eks­tra ”bånd”. Tan­ken er, at ud­gif­ten skal ind­ar­bej­des i de kom­men­de års bud­get­ter for Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne. Be­slut­nin­gen er truf­fet, ef­ter at man i sam­ar­bej­de med Kom­mu­ner­nes Lands­for­en­ing har gen­nem­ført en eva­lue­ring af den så­kald­te ressourcestyringsmodel, som blev ind­ført sam­ti­dig med den sto­re om­struk­tu­re­ring af kom­mu­nens sko­le­væ­sen. - Det er svært at ram­me 100 pro­cent plet, når man læg­ger op til så sto­re for­an­drin­ger, men­te for­man­den for kul­tur- og fa­mi­lie­ud­val­get, Ron­ny Thom­sen, som er­klæ­re­de sig me­get til­freds med be­slut­nin­gen: - Der er vir­ke­lig be­hov for pen­ge­ne. Det var Lis­beth Roth (V) helt enig i, og hun var sær­lig glad for be­slut­nin­gen om at til­knyt­te en eks­tra res­sour­ce­per­son på Had­sund Sko­le: - De har vir­ke­lig vist sig at være en god in­ves­te­ring.