EMNER

Grænseoverskridende miljøproblem

Det er første gang, en kommune indgiver naboklage til Miljøklagenævnet. De gamle amter samarbejdede om fælles miljøpolitik for Mariager Fjord. Efter aftale med EU skal statens miljøcentre lave vandplaner, der skal sikre, at et vandsystem forvaltes ensartet. Forslag til vandplanerne skulle have været færdig i december 2008 - men lader vente på sig. I mellemtiden administrerer kommunerne forskelligt. Mariagerfjord Kommune har sat udledning af kvælstof fra jord til fjord til max. 12 kg. pr. ha. pr. år, men har fraveget egne krav i flere slager. Landbruget har regnet sig frem til, at man ikke engang kan komme ned på den lille udledning fra helt udyrkede arealer. Randers Kommune administrerer efter lovens generelle krav og kan give landmanden i Dalbyneder lov til at udlede 51 kg. kvælstof pr. ha. pr. år. Og det har man gjort. Teknisk forvaltning i Mariagerfjord Kommune har klaget over afgørelsen til Miljøklagenævnet. Efter stemmelighed i teknisk udvalg, skal sagen behandles i Mariagerfjord Kommunes byråd, der har mulighed for at trække klagen, der ikke har opsættende virkning, tilbage. Landmanden tøver dog med at bruge sin godkendelse, da han risikerer at investere i anlæg, der alligevel ikke må bruges. Klagen kan ses som Mariagerfjord Kommunes forsøg på at få nogle retningslinjer at administrere efter, mens man venter på vandplanerne.