Aalborg

Græsbrand tæt på at antænde sommerhuse

Brand­mænd fra Ska­gen og Aal­bæk var i går for­mid­dag på ar­bej­de på Død­ning­bak­ken, der er et om­rå­de syd for Ska­gen, hvor som­mer­hu­se­ne lig­ger tæt.

En som­mer­hus­ejer op­da­ge­de ved 10-ti­den, at det brænd­te i græs­set, og i lø­bet af kort tid var 2-3000 kva­drat­me­ter ve­ge­ta­tion brændt af. Ind­sats­le­der Jan Iver­sen fra Ska­gen op­ly­ser, at flam­mer­ne kom tæt på som­mer­hu­set og cir­ka fem me­ter på na­bo­ens hus. - Men da vi an­kom var be­bo­er­ne i fle­re som­mer­hu­se gået i gang med at be­kæm­pe flam­mer­ne med ha­ve­slan­ger, og det var rig­tig godt, for el­lers var bran­den nok gået ud over som­mer­hu­set, me­ner Jan Iver­sen. Ind­sats­le­de­ren reg­ner med, at il­den er op­stå­et ved at nog­le gnis­ter fra hu­sets skor­sten har lig­get og ul­met i fle­re ti­mer mås­ke si­den lør­dag af­ten, hvor­ef­ter vin­den så har blæst yder­li­ge­re til gnis­ter­ne. Og lige nu kan der let op­stå bran­de. - Folk skal være op­mærk­som på, ve­ge­ta­tio­nen fak­tisk er me­get tør for øje­blik­ket. Der­for skal man være var­som også når man for ek­sem­pel fær­des i skoven, si­ger Jan Iver­sen.