"Grønspættebog" til politikere

Byrådsmedlemmer kan i ny strategiplan finde svar på spørgsmålet "Hvor vil vi hen?"

STØVRING:Nu bliver det meget lettere at være byrådsmedlem i Støvring Kommune. I fremtiden vil lokalpolitikerne blot kunne slå op i en ny kommunal "grønspættebog" og her læse svarene på spørgsmålene "Hvor vil vi hen?" og "Hvad gør vi?" Ok, en anelse overdrevet, vil lokalpolitikerne nok hævde, men et nyt værktøj til styring af udviklingen i kommunen er i hvert fald på trapperne. Allerede på økonomiudvalgets møde i eftermiddag skal byrådsmedlemmerne tage stilling til forvaltningens oplæg til "Planstrategi 2003" - en helt ny ting i kommunalt regi. Planen sætter fokus på udviklingen i Støvring - og gør status over, hvor kommunen står i dag, herunder hvad der er kommunens stærke og svage sider. Når strategiplanen i dag er blevet behandlet i økonomiudvalget, videresendes den til drøftelse i byrådet. Næste step herefter bliver en offentlighedsfase, nemlig perioden fra midten af maj til midten af juli. Borgerne vil kunne stille spørgsmål og kommentere plan-oplægget - dels på et borgermødet 20. maj og dels ved skriftligt at indsende bemærkninger. Eventuelle kommentarer fra borgerne bliver derefter politisk behandlet, således at den endelige vedtagelse af "Planstrategi 2003" kan ske en gang efter sommerferien. Flere indbyggere Og dermed vil byrådets - og borgernes - visioner for kommunens fremtidig udvikling være nedfældet på papir - som et styringsredskab for lokalpolitikerne. Og bliver oplægget godkendt, som det nu er fremlagt, vil de i afsnittet om "udvikling og økonomi" bl. a. kunne læse disse målsætninger: at der ønskes en befolkningstilvækst på mellem en halv og en hel pct. årligt. at erhvervsudviklingen ønskes fremmet ved såvel udvikling af eksisterende virksomheder som ved nyetableringer. at Støvrings midtby skal styrkes som handelscentrum i regionen. at der i kommunen skabes et bredt spekter af fritids- og kulturaktiviteter. at Støvring Kommune skal føre en offensiv aktiveringspolitik, så ledige får så få og korte ledighedsperioder som muligt. at byrådet vil understøtte udviklingen af "det rummelige arbejdsmarked". at byrådet vil skabe rum og muligheder for et varieret udvalg af boliger. Tilflyttere spørges Men nu er ét målsætning - et andet er handling. Og det beskriver strategiplanen også, idet handlingsplanen fortæller: at byrådet vil gennemføre en undersøgelse af, hvad tilflyttere finder afgørende for at flytte til Støvring Kommune. at der skal være mulighed for boligbyggeri i byerne og mulighed for decentral vækst. at byrådet vil arbejde for, at skovrejsning kan gøre nye områder attraktive for bosætning. at der skal etableres erhvervsområde i Støvring Nord, som reserveres til kontor- og viden-baserede virksomheder (f. eks.- servicevirksomheder og lettere fremstillingsvirksomheder). at byrådet vil støtte vækstmiljøer for erhverv - både for opfindere, iværksættere og nyetablerede. at byrådet vil arbejde på at realisere midtbyplanen. at kommunen vil bruge kommunens status som egnscenter til at tiltrække amtslige institutioner. at byrådet i samarbejde med amtet vil arbejde for etablering af en ny omfartsvej syd om Støvring. at byrådet vil arbejde aktivt med kulturprojekter, der kan understøtte samarbejdet mellem kultur og erhverv. at byrådets vil understøtte udbygningen med nødvendige idrætsfaciliteter og anlæg. at kommunen forpligter sig som virksomhed til over en årrække at have mindst fem pct. af sine medarbejdere ansat på specielle arbejdsmarkedsvilkår.