Lokalpolitik

Grønt lys for stor svinefarm

Forvaltning indstiller placering til godkendelse

BROVST:Medmindre politikerne er uenige med teknisk forvaltning, får landmand Henrik Fenger godkendt placeringen af sin svinefarm med kapacitet til 18.000 slagtesvin årligt på et areal tæt på Tøtterne. - Indstillingen fra forvaltningen går på en godkendelse af den beliggenhed, Henrik Fenger har ønsket. Det er min vurdering, at svinefarmen vil ligge så langt fra kysten, at det ikke har betydning for det landskabsmæssige, siger teknisk chef Henrik Damsgaard. Han understreger, at der ikke findes præcedens i den type sager. Forvaltningen har undersøgt Naturklagenævnets afgørelser og har kun kunnet finde en enkelt sag, som lignede. Den drejede sig om placering af svineproduktion 300 meter fra kysten, mens der i det aktuelle tilfælde er tale om en afstand af 1500 meter til kyststrækningen. - Det er selvfølgelig en afvejning. Så længe, der ikke er nogen præcedenssager, er det vores vurdering og i sidste ende kommunalbestyrelsens vurdering og afgørelse, fastslår Henrik Damsgaard. Frygter placering Onsdag udløb kommunens frist for kommentarer til sagen, og der er indkommet fem. To af dem var omtalt i NORDJYSKE i søndags, nemlig kommentarerne fra en kreds af 40 naboer og fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité. De øvrige tre kommer fra Conny og Jørgen Madsen, Canada, Flemming Thomassen, Canada, og Palle Christiansen, Torslev Kær. I samtlige kommentarer protesteres der mod svinefarmens beliggenhed. "Det kan ikke være rigtigt, at en (landmand) kan få lov til at lægge så stor en svinefarm på sådan et naturområde, når der er plads nok hjemme ved hans egen gård...Der må være nogen fornuftige folk, der siger nej til det." "Jeg frygter, at den planlagte placering kan påvirke handelsværdien i min ejendom i negativ retning", hedder det blandt andet. I brevet fra Palle Christiansen henvises til amtets regionplan, hvoraf det fremgår, at større, uforstyrrede landskaber "skal så vidt muligt friholdes for etablering eller udvidelse af anlæg" og "større indgreb i det åbne land, f.eks. i form af tekniske anlæg bør undgås i værdifulde naturområder". Palle Christiansen hæfter sig desuden ved, at byggeriet er planlagt i en kystnærhedszone, der som hovedregel skal friholdes for bl.a. større tekniske anlæg, og at landskabelige og naturmæssige interesser ikke må tilsidesættes. Det er nu op til politikerne at tage stilling til, om Henrik Fenger trods protesterne får lov at lægge sin produktion op til Tøtterne. Sagen behandles på økonomiudvalgets møde i næste uge.