Grund til at glæde sig over resultater

STATUS:2002 var året, hvor det blev bevist, at vi fortsat kan udvikle det danske velfærdssamfund til det bedre, uden at skatterne stiger i det uendelige. Og sådan går det efter al sandsynlighed også i 2003. VK-regeringens skattestop betyder, at det offentlige nu også skal have styr på udgifterne - og at man ikke bare kan sende stadig større regninger videre til skatteyderne, sådan som det alt for længe var god latin. Nu er det slut. Nu skal der også prioriteres i det offentlige. Der vil stadig være plads til en vækst i de offentlige udgifter i både amterne og kommunerne i de kommende år, og der bliver også ansat flere på for eksempel sygehusene og i ældreplejen. Men grundlæggende er vi politikere nødt til at prioritere pengene sådan som alle danske familier hver dag prioriterer deres penge. Vi skal bruge pengene der, hvor vi finder, at de gør allermest nytte. Det er efter min mening en meget sund øvelse, selv om den ikke er let. VK har sat kraftigt ind på blandt andet sundhedsområdet - og det har vi udnyttet i Nordjyllands Amt. Vi har strakt os til det yderste for at få del i den pulje på halvanden milliard, som regeringen har afsat til at få ventelisterne ned. Nok har vi ikke fået lige så mange penge, lige så tidligt, som vi har håbet på. Men der er god grund til at glæde sig over det fornemme arbejde, der er gjort i vores sundhedsvæsen. Der har aldrig været lavet så meget i det nordjyske sundhedsvæsen som i 2002. Og resultaterne er nu for alvor begyndt at vise sig: Ventelisterne falder. Færre nordjyder skal vente på at få nødvendig behandling i sundhedsvæsenet. Disse resultater er ikke kun opnået ved hjælp af pengene fra "Løkkeposen", men i lige så høj grad, på grund af en enestående indsats af de ansatte i sundhedsvæsnet. Trods sommerens iltsvind er der også meget at glæde sig over på miljøområdet. Den indsats, som erhvervsliv, myndigheder og borgere gennem de seneste 15 år har ydet for at sikre vores miljø for de kommende generationer, virker. Det kan man bl.a. konkludere ud fra den årlige "Miljøtilsynsberetning" som amtets Natur- og Miljøkontor udsendte i sommeren 2002., og som en af de politiske ansvarlige for miljøpolitiken i Nordjyllands Amt, kan jeg selvfølgelig kun være tilfreds med denne udvikling. I rapporten kan f.eks. læses. at: * De væsentligste miljøproblemer med de virksomheder, amtet fører tilsyn med, er i dag løst. Det betyder, at virksomhederne generelt overholder de krav, som amtet har stillet i de enkelte miljøgodkendelser. * På de 100 kommunale rensningsanlæg, der er i amtet, har der kun været overskridelser af udledningskravene på to anlæg, hvoraf det ene er siden er nedlagt. * Mariager Fjords biologiske system er ved at ligne sig selv før iltsvindet i 1997. Fjorden er dog stadig sårbar på grund af store mængder næringsstoffer. .* Badevandstilsynet har kun givet anledning til badeforbud ved Liver Å og Uggerby Å. Der kan desværre også læses, at: * Der har i sommermånederne været tale om iltsvind i en tredjedel af Limfjorden, hvor der blev observeret døde bunddyr og liglagen Når det er sagt, skynder jeg mig at tilføje, at vi stadig har et stykke vej tilbage, før vi lever op til vores egne meget ambitiøse målsætninger på miljøområdet, men vi er på vej. Der er dog ingen tvivl om, at Nordjyllands Amt også som myndighed skal udvikle sig og blive bedre. Vi er blevet bedre til at samarbejde med vores omgivelser, hvad enten det er borgere, erhvervsliv eller organisationer. Men vi kan - og skal - stadig blive bedre, når det gælder etableringen af målrettede samarbejder om at sikre vores specielle nordjyske miljø og natur for de kommende generationer. Under alle omstændigheder er der grund til at sige tak til de borgere og virksomheder, landbrug og organisationer, der har medvirket til at sikre disse fornemme resultater, for det er jo ikke kun politikere og embedsmænd, der kan rose sig af de pæne resultater. Det går den rigtige vej, og med en fortsættelse af det gode samarbejde er jeg overbevist om, at vi kan fremvise endnu bedre miljøresultater i de kommende år. I Venstre vil vi arbejde for at erhvervs- og udviklingspolitikken i Nordjylland vil være i fokus i 2003. Vi glæder os over, at vi i amtet har let ved at finde tætte samarbejdspartnere, når det gælder den langsigtede udvikling af vores region. Vi står meget tæt sammen - amt, kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og faglige organisationer - når vi skal ruste vores region til fremtiden. Se bare, hvad Det Digitale Nordjylland har fostret af projekter. Senest har vi dannet et nyt nordjysk Innovations-Forum, hvor vi arbejder mere konkret med at opstille en langsigtet erhvervs-strategi for vores region. Venstre vil være meget optaget af, at det ikke bare bliver til snak, men at erhvervspolitikken får et konkret indhold, og at den fører til konkrete resultater, som vi kan måles på år for år. Vi skal som myndighed være langt bedre til at servicere erhvervslivet. Det håber vi, at vi kommer frem til i samarbejde med vore samarbejdspartnere i amtsråd, kommuner, erhvervsliv, organisationer. Også i 2002 har vi desværre været vidner til, at et spinkelt flertal i amtsrådet uden at blinke trodser de miljøanalyser, vi får i konkrete sager, for at trække initiativrige nordjyder gennem årelang sagsbehandling. Frem for at bidrage til, at vi får en fortsat udvikling af det nordjyske erhvervsliv, vælger flertallet alt for ofte at blokere for udviklingen. En sådan holdning er gift for udviklingen i vores landsdel, den vil vi i Venstre gøre, hvad vi kan for at bekæmpe, og med vores nuværende borgerlige regerings hjælp skal det være vores håb, at denne slags ideologiske benspænd bliver vanskeliggjort i fremtiden. Vores fremtid beror på, om vi kan tiltrække spændende og fremgangsrige virksomheder inden for de vigtigste vækstområder samtidig med, at vi selvfølgelig sikrer det bestående nordjyske erhvervsliv udviklingsmuligheder. Vi konkurrerer ikke alene med andre landsdele inden for Danmarks grænser, når vi skal tiltrække de nye virksomheder. Det nye er, at virksomheder i mindre og mindre grad holder sig inden for de landegrænser, hvor de en gang er placeret. Er mulighederne bedre andre steder i ind eller udland, flytter virksomheder. Konkurrencen skærpes hele tiden. Og hvis Nordjylland skal undgå at blive et udkantsområde i Europa, er det faktisk på høje tid, at vi sikrer os, at vi gennem en fremsynet politisk indsats kan sikre nogle attraktive rammer for de virksomheder, vi gerne vil tiltrække og udvikle i løbet af de næste 10-15-20 år. De andre venter ikke på os. Banen er kridtet op for os i 2003. I Venstre glæder vi os.

Forsiden