Ungdomsuddannelser

Grund til glæde

Godt politisk arbejde at regionsrådets partier indgår budgetaftale for 2010 som har nogle nyskabelser, der er værd at dvæle lidt ved.

Region Nordjyllands budgetforlig indeholder ud over besparelser på sundhedsområdet et par lyspunkter på nogle måske upåagtede områder. Hvor regionen har haft problemer med det store altopslugende sundhedsbudget, har "Regional udvikling" faktisk haft budgetmæssigt overskud, så der er plads til forbedringer. Effektiviseringen af Nordjyllands Trafikselskab, hvor regionen opgraderer X-busnettet og overdrager lokale ruter til kommunerne sammenholdt med faldende brændstofpriser, og at nedgangen i antallet af passagerer er vendt. Alt sammen betyder det en forbedring på ca. 17 mio. i regionens budget for 2010. Da vi ikke må bruge overskud fra regional udvikling til sundhedsområdet, er der lige pludselig mulighed for at skabe tryghed for børnefamilier, der har børn i børnehaver i Nordjylland. Regionen kan nemlig de næste to år gennemgå alle ca. 450 børnehaver i Nordjylland for jordforureningsrisiko. Det er en kendt sag at børn undertiden spiser jord. Det er også påvist-ganske vist i beskedent omfang- at jorden på og omkring børnehaver kan være forurenet med tungmetaller, tjære/olierester. For at skabe øget tryghed blandt forældre, ansatte og de respektive kommuner vil der nu blive foretaget en kortlægning af hver eneste børnehave, og ud fra viden om hvad der i fortiden har været på børnehavegrunden, vil der erfaringsmæssigt i ca. 45 institutioner være større eller mindre forurening. I et meget beskedent antal tilfælde vil forureningen være omkring sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdier, og så vil regionen foretage en tilbundsgående oprensning. Regionen vil bruge ca. seks mio. ekstra på dette om året, først og fremmest som tryghedsskabende faktor, men også fordi små børns tolerancetærskel overfor forurening er mindre end voksnes. Et andet punkt som også har mulighed for at få et kvalitativt løft er på uddannelsesområdet Regionen har nu mulighed for at øge indsatsen i uddannelsesforløbet for unge med over fem millioner kr. fra 15 til ca. 20 mio. Det er kendt, at vi i Nordjylland har haft mange virksomhedslukninger, flere og flere virksomheder vægrer sig ved at tage lærlinge, ungdomsarbejdsløsheden er stigende, og frafald af især drenge på ungdomsuddannelserne er for stort . Der er derfor et øget behov for at skaffe praktikpladser til især teknisk skoles elever. Disse bliver i særlig grad ramt når de ikke kan få praktikpladsforløb hos virksomhederne. Regionen vil desuden støtte tiltag, der kan fastholde og tiltrække unge til ungdomsuddannelserne. Vi må- selv om vi har krise- ikke mindske indsatsen for at nå målet om at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse- ellers bliver vi vidensmæssigt kørt over i en udkantregion som Nordjylland. Endelig vil der være en reserve til NT, hvis forudsætningerne med hensyn til udviklingen i passagerantal og brændstofpriser ændres. Så alt i alt på det lille upåagtede område i regionens arbejde er der glæde over budgetforliget.