Lokalpolitik

Grusgrav er ikke lige om hjørnet

Amtsrådets indvindingstilladelse kan stadig påklages

Selv om amtsrådet har sagt god for, at der må anlægges grusgrav i Siem og Hellum Skove, skal Lindenborg Gods først vente på øvrige myndigheders færdigbehandling af sagen. wARKIVFOTO: LARS PAULI

Selv om amtsrådet har sagt god for, at der må anlægges grusgrav i Siem og Hellum Skove, skal Lindenborg Gods først vente på øvrige myndigheders færdigbehandling af sagen. wARKIVFOTO: LARS PAULI

SIEM-HELLUM:Skønt amtsrådet uden den store polemik har sagt ja til, at Lindenborg Gods og NCC Råstoffer kan få lov at indvinde sand, grus og sten i Siem og Hellum Skove, kan det godt vare en rum tid, før gravemaskinerne kan begynde at tage fat. Det siger geolog Birgitte Kloppenborg-Skrumsager, som er sagsbehandler i sagen for Nordjyllands Amt. - Det sidste ord er nok ikke sagt i den sag. Jeg har en stærk formodning om, at afgørelsen påklages, og det er Naturklagenævnet, der skal behandle eventuelle klager. Naturklagenævnet har flere måneders behandlingstid. Klagefristen udløber 18. juli. - Desuden skal Buderupholm Statsskovdistrikt dispensere for fredskovpligten og stille betingelser for erstatningsskov et andet sted. Men det er der en vis praksis for, at de vil gøre. Det kommer imidlertid til at vare et stykke tid, før Lindenborg eventuelt kan udnytte tilladelsen, siger geologen. Behandlingen af ansøgningen om indvindingstilladelse blev indledt med en såkaldt foroffentlighedsfase sidste år, hvorefter amtsrådet besluttede at fremme sagen ved at gennemføre en VVM-redegørelse og altså undersøge og vurdere, hvordan en eventuel grusgrav i Siem og Hellum Skove ville påvirke miljøet i området. Derefter blev et forslag til regionplantillæg sendt i offentlig høring - i øvrigt parallelt med et tilsvarende forslag om indvindingstilladelse i Tisted-området, som dog allerede er udlagt til råstofindvindingsområde af amtet. Råstofferne i Siem-Hellum Skove er i første omgang blevet kortlagt af NCC Råstoffer på vegne af Lindenborg Gods, men forekomsten har gjort indtryk i Nordjyllands Amt, selv om den ligger i et område udpeget som naturområde. Den regnes for en rigtig god ressource, ikke mindst fordi den rummer både sand, grus og sten samme sted. Det er usædvanligt, at man kan hente alle tre slags råstoffer i samme grusgrav. Desuden er der meget af det netop i Siem og Hellum Skove, og det ligger tæt på overfladen, hvilket betyder, at det ikke er så kostbart at hente op til anvendelse. En fordel mere er, at der ikke er ret mange naboer i umiddelbar nærhed af en eventuel grusgrav. Der har ikke desto mindre været 33 skriftlige indsigelser mod regionplanforslaget, og modstanderne gør skarpe udfald mod at begynde at grave midt i et skovområde og ikke mindst køre med mange og store lastbiler ud og ind af skoven. De er bekymrede for naturen, dyrelivet og de rekreative værdier. Modstanderne er blandt andet lokale beboere fra Siem, Hellum og Thorup, men også en stor del af byrådet i Skørping Kommune, skønt et lille flertal i februar i år sagde okay til regionplantillægget. Lindenborg Gods har tidligere forsikret, at der i dag ikke er nogen særlig herlighedsværdi over den intensive juletræsdrift med gødning og pesticider, som grusgraven skulle afløse. Og at naturen tværtimod kunne vinde på hele projektet, fordi man som vilkår for indvindingstilladelse også forpligter sig på en plejeplan og en genoprettelse af landskabet, når grusgraven lukkes igen. Plejeplanen til umiddelbar iværksættelse omfatter blandt andet sikring af nogle såkaldte fattigkær, hvoraf to af de 14 kortlagte afløbsløse kær faktisk ikke ligger på Lindenborgs egen ejendom. Men ejerne kan indgå aftale med Lindenborg om, at man fjerner træerne, som dræner kærene, og dermed kan kærene måske igen opnå en anelse vandspejl.