Hals

Gud og hyg]ge]

} I mor]gen aften er der sommraftengudstjeneste i Gaaser kir]ke. Kir]kens ung]doms]kor med]vir]ke, og bag]ef]ter in]vi]te]rer me]nig]heds]rå]det på kir]ke]kaf]fe og so]da]vand. Me]nig]heds]rå]det øns]ker med mel]lem]rum at sam]le folk til kir]ke]kaf]fe - for på den måde at støt]te det so]cia]le sam]vær i kir]ken og i det lil]le sogn, hvor der ikke er så mange ste]der ,man ellers kan sam]les. Hals Nye fli]ser til den nye jol]le]havn } Hals By]råd har på den luk]ke]de del af denne uges maj]møde sagt god for et øns]ke om, at der i for]bin]del]se med an]læg]get af den nye jol]le]havn i Hals bliver an]lagt en ny fli]se]be]læg]ning ved jol]le]hav]nen. Fli]ser]ne ind]gik ikke i det op]rin]de]li]ge jol]le]havns-pro]jekt, men det skøn]nes at være mere han]di]cap]ven]ligt - og bil]li]ge]re at få gen]nem]ført nu frem for efter fær]dig]gø]rel]sen af jol]le]hav]nen. Fli]se]be]læg]nin]gen kommer til at kos]te 83.000 kr., men det]te be]løb ven]tes at kunne hol]des inden for det allerede be]vil]ge]de mil]li]on]be]løb til jol]le]hav]nen. Pen]ge fri]gi]vet } HALS: By]rå]det har sagt ja til at fri]gi]ve EU-til]del]te pen]ge, der skal bru]ges til at gøre bl.a. kon]tant]hjælps]mod]ta]ge]re og le]dige flygt]nin]ge pa]ra]te til at træd]e ind på den so]cia]le ser]vice]sek]tors om]rå]de. Der er tale om be]løb på 812.704 kr. i år og 164.730 kr. i 2004. ]