Hjørring

Guld–fe–beren ra–ser i For–tu–na DM: Guld–brag i mor–gen, når Brønd–by og For–tu–na af–gør DM

Chichi Igbo bliver en nøgleperson for Fortuna i morgen aften. PR-foto: Hans Dalgaard

Chichi Igbo bliver en nøgleperson for Fortuna i morgen aften. PR-foto: Hans Dalgaard

HJØR–RING:Spæn–din–gen er stor for–ud for ons–dag af–tens kamp på Hjør–ring Sta–di–on mel–lem For–tu–na og Brønd–by. Kam–pen bli–ver nem–lig et vas–ke–æg–te guld–brag, da kam–pens ud–fald for–ment–lig af–gør, hvem der kan skri–ve Dan–marks–mes–ter på vi–sit–kor–tet. Iføl–ge sports–eks–per–ter er Brønd–by nem–lig ene–ste re–el–le trus–sel mod For–tu–nas drøm–me om et Dan–marks–mes–ter–skab, selvom der sta–dig mang–ler tre kam–pe i sæ–so–nen. Guldbraget sky–des i gang 18.30 ons–dag 31. maj. Fortunaholdet har den for–del, at det kan gå på ba–nen og nøj–es med uaf–gjort. For–tu–na ri–der i den–ne sæ–son på en med–vinds–bøl–ge. Hol–det har al–le–re–de sik–ret sig DM i in–den–dørs fod–bold for kvin–der og det vandt sik–kert 5-1 over Skov–bak–ken i Po–kal–fi–na–len sto–re be–de–dag. Nu mang–ler For–tu–na bare at lave mes–ter–skabs–hat–trick ved at sik–re sig den tred–je ti–tel. Brønd–by har gan–ske vist vun–det mes–ter–ska–bet de tre fore–gå–en–de år, men For–tu–na har sik–ret sig én sejr og én uaf–gjort i de to tid–li–ge–re kam–pe mod Brønd–by i den–ne sæ–son, så uaf–gjort ræk–ker for For–tu–na. Mes–ter–ska–bet er dog kun en rea–li–tet, hvis de tre øv–ri–ge kam–pe mod Var–de, Vi–borg og Skov–lun–de vin–des. En mes–ter–skabs–po–kal til Hjør–ring er sam–ti–dig gyl–digt ad–gangs–tegn til den euro–pæ–is–ke kvin–de–fod–bolds fi–ne–ste ræk–ke, UEFA Womens Cup, der er kvin–de–fod–bol–dens svar på mæn–de–nes Cham–pions League. For–tu–na nå–ede i 2003 frem til fi–na–len i UEFA Womens Cup. Sta–di–on vil være godt fyldt op med fod–bold–pi–ger i mor–gen af–ten. Fodboldpigernes nor–ma–le træ–ning er nem–lig af–lyst og pi–ger–ne og for–æld–re–ne går i ste–det i gang med at an–læg–ge pas–sen–de grøn-hvi–d an–sigts–ku–lør. Skil–te og ban–ne–re i Fortunafarverne kom–mer be–stemt hel–ler ikke til at mang–le.