Jammerbugt

Hånd­bold med 1700 del­ta­ge­re i 14 hal­ler

I påsken byder Aabybro HK på ungdomshåndbold med klubber fra hele landet. Foto: Bent Bach

I påsken byder Aabybro HK på ungdomshåndbold med klubber fra hele landet. Foto: Bent Bach

AA­BY­BRO:Selv om der er pås­ke­fe­rie vil der være liv og stem­ning på seks sko­ler i om­rå­det, når Aa­by­bro HK fra skærtors­dag til søn­dag at­ter hol­der sit ung­doms­stæv­ne i hånd­bold, Pås­ke­stæv­net.Der­for vil der bli­ver driblet og af­le­ve­ret bol­de i ik­ke min­dre end 14 hal­ler pås­ken i gen­nem, når i alt 159 hånd­bold­hold fra klub­ber fra he­le lan­det ta­ger del i stæv­net, op­ly­ser Jens Erik Grøn, for­mand for Aa­by­bro HK. - Vi for­ven­ter, at der kom­mer i alt 1700 del­ta­ge­re, for­tæl­ler han, og det kræ­ver og­så, at der skal kø­re et du­sin bus­ser kon­stant for at frag­te del­ta­ger­ne rundt mel­lem hal­ler og sko­ler. De skal over­nat­te på de to sko­ler i Bir­ke­lse, i Aa­by­bro, Bier­sted, Nør­hal­ne samt Jets­mark Cen­tral­sko­le. Og op­ga­ven er så stor, at selv ik­ke 150 fri­vil­li­ge hjæl­pe­re fra Aa­by­bro HK er til­stræk­ke­ligt til at løfte op­ga­ven. - Der­for har vi købt FDF til at stå for Bier­sted Sko­le, mens Bir­ke­lse IF sør­ger for Ul­ve­skov Sko­le og Ved­sted Fri­sko­le. En­de­lig har Ar­ents­min­de IF an­sva­ret for Jets­mark Cen­tral­sko­le, for­tæl­ler Jens Erik Grøn. Der spil­les fra lil­le­put til yng­lin­ge for både pi­ger og dren­ge, og ef­ter de ind­le­den­de pul­jer skal der spil­les om fi­na­le­plad­ser­ne i hen­holds­vis A- og B-ræk­ker.