Forurening

Hård kritik af mølleplaner

Både VVM-redegørelsen og forslaget til anlægslov for testcentret betegnes som stærkt mangelfulde

ET TESTCENTER for store vindmøller i Østerild Klitplantage er en rigtig dårlig idé, mener mange af dem, der nu har benyttet sig af lejligheden til at komme med indsigelser. Forslaget til anlægsloven blev præsenteret på et borgermøde i Østerild af vicedirektør Sven Koefoed-Hansen fra By- og Landskabsstyrelsen 10. februar, og i går udløb høringsfristen. Arkivfoto

ET TESTCENTER for store vindmøller i Østerild Klitplantage er en rigtig dårlig idé, mener mange af dem, der nu har benyttet sig af lejligheden til at komme med indsigelser. Forslaget til anlægsloven blev præsenteret på et borgermøde i Østerild af vicedirektør Sven Koefoed-Hansen fra By- og Landskabsstyrelsen 10. februar, og i går udløb høringsfristen. Arkivfoto

ØSTERILD:I går udløb fristen for at komme med indsigelser til forslaget til en anlægslov for et testcenter for store vindmøller ved Østerild og den VVM-redegørelse, der ligger til grund for loven. Medarbejdere i henholdsvis By- og Landskabsstyrelsen og Miljøcenter Århus kan nu tage fat på at læse sig igennem de mange breve og mails, og som forventet må de belave sig på, at deres arbejde bliver mødt med hård kritik. Danmarks Naturfredningsforening fremlagde forleden en rapport, der peger på adskillige alternative placeringer til testcentret andre steder i landet. Foreningen følger nu op med to høringssvar, som gennemgår lovforslaget og VVM-redegørelsen minutiøst, og som udpeger en lang række punkter, hvor materialet efter DN's mening er stærkt mangelfuldt. Grundlaget for anlægsloven er faktisk så dårligt og upræcist, mener foreningen, at DN allerede nu bebuder, at man vil klage til EU-domstolen over anlægsloven, hvis den bliver vedtaget på det nuværende grundlag. I øjeblikket ved man ikke nok om naturen i området, for eksempel trækfuglenes ruter, eller hvordan naturen påvirkes af et testcenter, og der er heller ingen fast plan for, hvordan skadevirkninger skal afværges eller kompenseres, mener foreningen, der henviser til, at netop de ting skal beskrives ordentligt i en anlægslov. Landsforeningen for Bedre Miljø, der er blevet stiftet på initiativ af berørte lodsejere i Østerild-området, har allerede sendt en klage til EU-Kommissionen og sender nu en kopi af foreningens høringssvar samme vej med en opfordring til, at klagen får opsættende virkning på anlægsloven. Så vidt NORDJYSKE erfarer, har en god del af de lodsejere, der står til at få deres ejendomme eksproprieret, eller som ligger så tæt på testcentret, at de frygter for støj, lysgener og begrænsninger i landbrugsproduktionen, hver især sendt deres egne indsigelser. De lokale landboorganisationer har også sendt høringssvar for at bakke op om deres medlemmer i Østerild-området. På landsplan er organisationen Landbrug & Fødevarer, der repræsenterer landbruget og fødevareerhvervet i Danmark, kommet med et høringssvar til lovforslaget. De understreger, at det er vigtigt, at placeringen af testcentret påvirker så få landmænd som muligt, og inddrager så få landbrugsarealer som muligt, også til arealer til erstatningsskov og -natur. Samtidig skriver organisationen dog, at etableringen af sådan et testcenter bør ske, hvor det gør mindst indgreb i naturen. Landbrug & Fødevarer er ikke overbevist om, at Østerild er det bedst egnede område til testcentret og efterlyser en vurdering af andre mulige placeringer.