EMNER

Hær]værk på Søn]der]mar]ken]

} Nat]ten mellem lørdag og søndag blev et flet]hegn på Søn]der]mar]ken i Hjal]le]rup ud]sat for hær]værk. Hær]vær]ket ske]te i tids]rum]met mellem 01.30 og 02.00, hvor syv sek]tio]ner af det før]nævn]te flet]hegn blev øde]lagt. Lom]me]tyv på spil } HJAL]LE]RUP: En dame fra Stor]vor]de ved Aal]borg blev kort inden Hjal]le]rup Mar]keds af]slut]ning be]rø]vet af en lom]me]tyv. Omkring klok]ken 19.15 søndag aften op]da]ge]de da]men, at hen]des teg]ne]bog var for]svun]det, men da var ty]ven allerede langt væk. Kø]ler]fi]gur snup]pet } HJAL]LE]RUP: En mand fra Fre]de]riks]havn havde på mar]ke]dets sid]ste]dag ta]get tu]ren til Hjal]le]rup i sin flot]te ame]ri]ka]ner]bil af mær]ket Paccard. Mens fre]de]riks]hav]ne]ren var inde på mar]ke]det, er der til]sy]ne]la]den]de en eller flere per]so]ner, som ikke har kun]net stå for fris]tel]sen til at for]ulem]pe den flot]te bil. Bi]lens kø]ler]fi]gu]ren - en svæ]ven]de kvin]de - er derfor blevet stjå]let. Vin]due smad]ret i cam]ping]vogn } HJAL]LE]RUP: Omkring klok]ken 03.00 mat]ten mellem lørdag og søndag blev der smad]ret et vin]due til en cam]ping]vogn på Hjal]le]rup Mar]ked. Cam]ping]vog]nens ejer, en kvin]de fra Rudsvedby, kom her]på i skæn]de]ri med en 36-årig mand fra Au]ning, der an]gi]ve]ligt var årsag til det sma]dre]de vin]due. I mel]lem]ti]den nå]ede po]li]ti]et frem, og det lyk]ke]des for or]dens]mag]ten at snak]ke par]ter]ne til ret]te, hvor]ef]ter den 36-årige ind]vil]li]ge]de i at be]ta]le en er]stat]ning på stedet. Der blev derfor ikke mere ud af sa]gen. Po]li]ti til]freds med mar]keds]af]vik]lin]gen } HJALLERUP: Ved ud]gan]gen af Hjal]le]rup Mar]ked er det ikke kun Mar]keds]ud]val]get, der gør sta]tus. Hos po]li]ti]et i Fre]de]riks]havn kunne vi]ce]po]li]ti]in]spek]tør Bre]mer Ove]sen mandag gøre sta]tus over po]li]ti]ets mar]keds]ind]sats. - Der har i alt været tre volds]epi]so]der og ti sprit]bi]lis]ter, for]tæl]ler Bre]mer Ovensen. Han un]der]stre]ger sam]ti]dig, at an]tal]let af sprit]bi]lis]ter er cir]ka en tred]je]del af det nor]ma]le, så det må be]stemt be]teg]nes som væ]ren]de til]freds]stil]len]de. - Det er jo ny bund]re]kord, og jeg tror, at en del af æren skal til]læg]ges de mas]si]ve kam]pag]ner, som er blevet kørt. Der]ud]over er ud]budet af of]fent]li]ge trans]port]mu]lig]he]der også blevet bedre, og jeg tror, at det hele i et sam]men]su]ri]um har be]ty]det, at vi en]der med det her gode re]sul]tat, ly]der det fra Bre]mer Ove]sen. DRONNINGLUND Udflugt for seniorer } Fredag drager seniorerne fra Dronninglund af sted på udflugt. Der er afgang fra rutebilstationen, Blåbærhaven og Sognegården klokken 13.30, og herefter går turen gennem det dejligt sommergrønne nordjyske landskab. Undervejs gøres der holdt ved en efter sigende smuk kirke, og der vil også blive gjort holdt for at deltagerne kan sætte sig til et kaffebord. Turen er arrangeret af Dronninglund Sognepræsteembede, og tilmelding er nødvendig senest onsdag klokken 12, hvis man øsnker at deltage.]