Hals Mu­se­um er for­gyldt med nye stjer­ner

Hals Mu­se­um er ble­vet be­løn­net med to stjer­ner af en ny­star­tet tu­rist­for­en­ing - mu­se­et er en at­trak­ti­on af me­get høj vær­di for det lokale sam­fund, ly­der vur­de­rin­gen

Sø­ren Niel­sen
soeren.nielsennordjyske.dk
Det lille Hals Museum er blevet belønnet med to stjerner, hvilket betyder, at turistattraktion af meget høj værdi for lokalsamfundet. Det er den nationale forening Danske Turist Attraktioner, som har vurderet museets oplevelsesværdi.
Hals 1. april 2006 06:00

HALS: Det lil­le lo­kal­his­to­ris­ke mu­se­um i Hals har få­et stjer­ne­sta­tus. Med he­le to stjer­ner er Hals Museum så­le­des ble­vet be­smyk­ket og be­løn­net af den ny­star­te­de for­en­ing, Dan­ske Tu­rist At­trak­tio­ner, som har væ­ret på be­søg på det lokale museum. Her har uaf­hæn­gige museumseksperter fra he­le lan­det vur­de­ret det lil­le mu­se­ums mu­lig­he­der for op­le­vel­se, ser­vice og fy­sis­ke fa­ci­li­te­ter. Alt sam­men med øje for tu­ris­ter­ne. Og turisteksperternes be­søg har alt­så re­sul­te­ret i to stjer­ner ud af fem mu­li­ge, hvil­ket slet ik­ke er et dår­ligt vurderingsresultat for et mu­se­um på stør­rel­se med Hals Mu­se­um. De to stjer­ner dæk­ker nem­lig over en vur­de­ring, der går på, at mu­se­et er en tu­rist­at­trak­tion, som er af me­get høj vær­di for det lokale sam­fund. - Vi er nået frem til, at mu­se­et i Hals har stor vær­di for tu­ris­ter, som har in­te­res­se for det lo­kal­his­to­ris­ke i om­rå­det. Set ud fra vurderingskriterierne for et lo­kal­hi­sto­risk mu­se­um, så lig­ger mu­se­et i Hals fak­tisk næs­ten i top. - Når Hals Mu­se­um ik­ke får top­ka­rak­ter, så skyl­des det, at ste­det ik­ke ap­pel­le­rer til tu­ris­ter, som øns­ker at be­sø­ge et sted med in­ter­na­tio­nal klas­se, si­ger sekretariatschef for Dan­ske Tu­rist At­trak­tio­ner Dor­te Mah­ler. Nyt kva­li­tets­mær­ke Iføl­ge Dor­te Mah­ler er ide­en med det nye stjer­ne­sy­stem, at fle­re tu­ris­ter gen­nem stjer­ner­ne kan få et ind­tryk af, hvil­ke at­trak­tio­ner, der er interessante for den på­gæl­den­de turistfamilie. Tid­li­ge­re har der ik­ke væ­ret et ka­rak­ter­sy­stem for tu­rist­at­trak­tio­ner i Dan­mark. Men i lø­bet af 2005 er der kom­met i alt 107 dan­ske tu­rist­at­trak­tio­ner med i Dan­ske Tu­rist At­trak­tio­ner. Og når Hals Mu­se­um og­så er med i kvalitetsvurderingerne, så skyl­des det, at samt­li­ge af mu­se­er­ne un­der Nord­jyl­lands His­to­ris­ke Mu­se­er er med i fo­re­nin­gen Dan­ske Tu­rist At­trak­tio­ner. Den nord­jyske mu­se­ums­chef, Lars Nør­bach, ser især to for­de­le i at være med i ord­nin­gen, som blandt an­det fi­nan­sie­res af de i for­ve­jen af­sat­te mid­ler til mar­keds­fø­ring: - Dels er vi helt med frem­me i den ny­este mar­keds­fø­ring af tu­rist­at­trak­tio­ner. Og dels får vi med kvalitetsvurderingen et in­ternt do­ku­ment, der vi­ser os, hvor vi kan bli­ve bed­re. Alt i alt kan ord­nin­gen kun være med til at gø­re os bed­re, si­ger mu­se­ums­che­fen, der ik­ke øns­ker at op­ly­se, hvor man­ge pen­ge, der bru­ges på at være med i Dan­ske Tu­rist At­trak­tio­ner. Vig­tig med kend­skab Selve til­de­lin­gen af stjer­ner min­der på man­ge må­der om den, som man­ge mås­ke ken­der fra cam­ping­plad­ser el­ler ho­tel­ler. Her be­trag­tes de­sti­na­tio­ner med to stjer­ner dog ik­ke som no­get sær­lig at­trak­tivt sted for de fle­ste tu­ris­ter. Og det kan mås­ke give an­led­ning til for­vir­ring om­kring stjer­ner­nes be­tyd­ning. Der­for er det og­så eks­tra vig­tigt, at be­tyd­nin­gen af stjer­ner­ne for tu­rist­at­trak­tio­ner­ne bli­ver kom­mu­ni­ke­ret ud, me­ner Lars Nør­bach: - Det er helt klart vig­tigt, at vi får det gjort klart, at to stjer­ner er helt okay for et min­dre museum. El­lers kan det selv­føl­ge­lig får en ne­ga­tiv ef­fekt, ly­der vur­de­rin­gen fra Nør­bach, som der­for vil være op­mærk­som på, om det på sigt kan be­ta­le sig at være med i fo­re­nin­gen. - For­di ord­nin­gen er så ny, så kan vi ik­ke al­le­re­de si­ge nu, om stjerneordningen er med til at få fle­re tu­ris­ter til vo­res mu­se­er. Der skal nok gå fle­re år, si­ger Lars Nør­bach. For­ud­en at kun­ne læ­se me­re om de stjer­ne­be­smyk­ke­de tu­rist­at­trak­tio­ner på net­tet, vil tu­ris­ter­ne og­så kun­ne læ­se me­re om attraktionerne i bro­chu­rer på lan­dets tu­rist­kon­to­rer. Helt kon­kret har be­sø­get af vurderingseksperterne fra Dan­ske Tu­rist At­trak­tio­ner med­ført, at Hals Mu­se­um nu op­da­te­rer de­res in­for­ma­tions­teks­ter til tysk og en­gelsk. - Så skul­le vi ger­ne nå op på tre stjer­ner til næs­te år, si­ger den dag­lige mu­se­ums­le­der i Hals, Hen­rik Gjø­de Niel­sen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...