Hals

Hals Mu­se­um er for­gyldt med nye stjer­ner

Hals Mu­se­um er ble­vet be­løn­net med to stjer­ner af en ny­star­tet tu­rist­for­en­ing - mu­se­et er en at­trak­ti­on af me­get høj vær­di for det lokale sam­fund, ly­der vur­de­rin­gen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hals Museum er har fået to stjerner af turisteksperterne i den nye forening Danske Turist Attraktioner. Måske vil stjernerne trække nye turister til, lyder vurderingen fra den lokale museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen. Foto Michael Koch

HALS:Det lil­le lo­kal­his­to­ris­ke mu­se­um i Hals har få­et stjer­ne­sta­tus. Med he­le to stjer­ner er Hals Museum så­le­des ble­vet be­smyk­ket og be­løn­net af den ny­star­te­de for­en­ing, Dan­ske Tu­rist At­trak­tio­ner, som har væ­ret på be­søg på det lokale museum. Her har uaf­hæn­gige museumseksperter fra he­le lan­det vur­de­ret det lil­le mu­se­ums mu­lig­he­der for op­le­vel­se, ser­vice og fy­sis­ke fa­ci­li­te­ter. Alt sam­men med øje for tu­ris­ter­ne. Og turisteksperternes be­søg har alt­så re­sul­te­ret i to stjer­ner ud af fem mu­li­ge, hvil­ket slet ik­ke er et dår­ligt vurderingsresultat for et mu­se­um på stør­rel­se med Hals Mu­se­um. De to stjer­ner dæk­ker nem­lig over en vur­de­ring, der går på, at mu­se­et er en tu­rist­at­trak­tion, som er af me­get høj vær­di for det lokale sam­fund. - Vi er nået frem til, at mu­se­et i Hals har stor vær­di for tu­ris­ter, som har in­te­res­se for det lo­kal­his­to­ris­ke i om­rå­det. Set ud fra vurderingskriterierne for et lo­kal­hi­sto­risk mu­se­um, så lig­ger mu­se­et i Hals fak­tisk næs­ten i top. - Når Hals Mu­se­um ik­ke får top­ka­rak­ter, så skyl­des det, at ste­det ik­ke ap­pel­le­rer til tu­ris­ter, som øns­ker at be­sø­ge et sted med in­ter­na­tio­nal klas­se, si­ger sekretariatschef for Dan­ske Tu­rist At­trak­tio­ner Dor­te Mah­ler. Nyt kva­li­tets­mær­ke Iføl­ge Dor­te Mah­ler er ide­en med det nye stjer­ne­sy­stem, at fle­re tu­ris­ter gen­nem stjer­ner­ne kan få et ind­tryk af, hvil­ke at­trak­tio­ner, der er interessante for den på­gæl­den­de turistfamilie. Tid­li­ge­re har der ik­ke væ­ret et ka­rak­ter­sy­stem for tu­rist­at­trak­tio­ner i Dan­mark. Men i lø­bet af 2005 er der kom­met i alt 107 dan­ske tu­rist­at­trak­tio­ner med i Dan­ske Tu­rist At­trak­tio­ner. Og når Hals Mu­se­um og­så er med i kvalitetsvurderingerne, så skyl­des det, at samt­li­ge af mu­se­er­ne un­der Nord­jyl­lands His­to­ris­ke Mu­se­er er med i fo­re­nin­gen Dan­ske Tu­rist At­trak­tio­ner. Den nord­jyske mu­se­ums­chef, Lars Nør­bach, ser især to for­de­le i at være med i ord­nin­gen, som blandt an­det fi­nan­sie­res af de i for­ve­jen af­sat­te mid­ler til mar­keds­fø­ring: - Dels er vi helt med frem­me i den ny­este mar­keds­fø­ring af tu­rist­at­trak­tio­ner. Og dels får vi med kvalitetsvurderingen et in­ternt do­ku­ment, der vi­ser os, hvor vi kan bli­ve bed­re. Alt i alt kan ord­nin­gen kun være med til at gø­re os bed­re, si­ger mu­se­ums­che­fen, der ik­ke øns­ker at op­ly­se, hvor man­ge pen­ge, der bru­ges på at være med i Dan­ske Tu­rist At­trak­tio­ner. Vig­tig med kend­skab Selve til­de­lin­gen af stjer­ner min­der på man­ge må­der om den, som man­ge mås­ke ken­der fra cam­ping­plad­ser el­ler ho­tel­ler. Her be­trag­tes de­sti­na­tio­ner med to stjer­ner dog ik­ke som no­get sær­lig at­trak­tivt sted for de fle­ste tu­ris­ter. Og det kan mås­ke give an­led­ning til for­vir­ring om­kring stjer­ner­nes be­tyd­ning. Der­for er det og­så eks­tra vig­tigt, at be­tyd­nin­gen af stjer­ner­ne for tu­rist­at­trak­tio­ner­ne bli­ver kom­mu­ni­ke­ret ud, me­ner Lars Nør­bach: - Det er helt klart vig­tigt, at vi får det gjort klart, at to stjer­ner er helt okay for et min­dre museum. El­lers kan det selv­føl­ge­lig får en ne­ga­tiv ef­fekt, ly­der vur­de­rin­gen fra Nør­bach, som der­for vil være op­mærk­som på, om det på sigt kan be­ta­le sig at være med i fo­re­nin­gen. - For­di ord­nin­gen er så ny, så kan vi ik­ke al­le­re­de si­ge nu, om stjerneordningen er med til at få fle­re tu­ris­ter til vo­res mu­se­er. Der skal nok gå fle­re år, si­ger Lars Nør­bach. For­ud­en at kun­ne læ­se me­re om de stjer­ne­be­smyk­ke­de tu­rist­at­trak­tio­ner på net­tet, vil tu­ris­ter­ne og­så kun­ne læ­se me­re om attraktionerne i bro­chu­rer på lan­dets tu­rist­kon­to­rer. Helt kon­kret har be­sø­get af vurderingseksperterne fra Dan­ske Tu­rist At­trak­tio­ner med­ført, at Hals Mu­se­um nu op­da­te­rer de­res in­for­ma­tions­teks­ter til tysk og en­gelsk. - Så skul­le vi ger­ne nå op på tre stjer­ner til næs­te år, si­ger den dag­lige mu­se­ums­le­der i Hals, Hen­rik Gjø­de Niel­sen.

Forsiden