Halvdelen af golfbanen er beskyttet eller fredet

NATUR:Halvdelen af golfbanen er beskyttet eller fredet. Fjerner man de beskyttede og fredede områder fra baneområdet, står man tilbage med hen ved halvdelen af arealet. Resten kræver desuden dispensationer fra bl.a. landbrugsloven og færdselsloven. Det er nu på tide, at kendsgerningerne omkring golfbaneanlægget ridses lidt klarere op. For det første: Der skal spilles golf på fredede arealer. Fredningerne er landskabelige, rekreative og biologiske og skal sikre, at områderne bevares i den tilstand, de havde på fredningstidspunktet. Fredningerne sikrer desuden, at alle har adgang til områderne. Disse værdier har staten betalt høje erstatninger for. Terrænændringer og beplantning er ikke tilladt. Den biologiske del omhandler de områder af fredningen, som ligger på skråningerne – uden for golfarealet. Området (både de fredede arealer og de aktuelle ikke-fredede) ligger i det, man på fredningstidspunktet kaldte en interessezone 1, som strækker sig helt op syd for Valsgård. Interessezone 1 er de særligt værdifulde land- og fjordområder. Her hedder det bl.a.: "For ikke at forringe landskabsbilledet i disse områder bør byudvikling, herunder også etablering af centre for friluftsliv og sommerhusbebyggelse ikke finde sted i områderne, eller ihvertfald kun i ydergrænserne..." . I den til tider ophedede debat om golfbanen, fokuseres der på fredningerne. Man glemmer (eller er ikke klar over) at store dele af banen er beskyttet af naturbeskyttelsesloven på anden vis. En del ligger f.eks. inden for strandbeskyttelseslinien. Strandbeskyttelseslinien er et udtryk for ønske om generelt at friholde kystområderne for bl.a. anlæg som golfbaner. Der ses også strengt på terrænændringer. Et andet forhold, som ikke nævnes i debatten, er fortidsminderne. En fredet gravhøj er omgivet af en 100 meter beskyttelseszone. Golfbaneanlægget berører beskyttelseszonerne for otte fredede gravhøje og tre overpløjede gravhøje. Sidstnævnte skal undersøges arkæologisk. Golfbanen tænkes desuden at omslutte tre naturbeskyttede vandhuller, idet de skal ændres, så de passer ind i banens funktion. Langs og igennem den påtænkte golfbane er i dag 2,5 kilometer vandresti/cykelrute. Der spilles allerede golf på arealerne og der skydes bolde på tværs af stierne. Ifølge både Naturklagenævnets afgørelse og lokalplanen kan der slet ikke spilles lovligt endnu. Golfbanen – også en midlertidig - kræver tilladelse efter planloven. Faktisk er der spillet hele sidste år uden en sådan tilladelse. Arden Kommune har udstedt tilladelse til en øvebane. Tilladelsen er trukket tilbage af Naturklagenævnet. Der spilles altså ulovligt i et fælleskommunalt projekt, hvor tilsynsmyndighederne (som også er kommunerne) er usædvanligt langsomme til at tage stilling til, hvad de skal gøre. Hvorfor egentlig det? Der er endvidere eksempler på, at folk er blevet vinket væk af golfspillere (som spiller uden tilladelse). Andre steder i landet har Arbejdstilsynet afgjort, at ansatte på en virksomhed, som grænser op til en golfbane, skal bære hjelm af sikkerhedsmæssige årsager. Golfbanen ved Hegedal bliver nabo til en børnehave. Dette er de klare fakta.