Aalborg

HALVVEJS: REJSEGILDE PÅ UTZON CENTER

AALBORG: Godt be­gyndt er halvt fuldendt, si­ges der. Hvis der er no­get om ord­spro­get, så ty­der me­get på, at der er ind­vi­el­se af Ut­zon Cen­ter på hav­ne­fron­ten i Aal­borg til april næs­te år. I går var der rej­se­gil­de og så­vel en­tre­pre­nør, be­sty­rel­ses­for­mand som Jørn Ut­zons egen søn Kim, der har væ­ret med til at teg­ne cent­ret, lag­de i de­res ta­ler vægt på, at tids­pla­nen hol­der og alle glæ­der sig til at se det en­de­li­ge pro­dukt. - Fa­mi­li­en er me­get stol­te over, at fars fø­de­by vil have et cen­ter, der be­skæf­ti­ger sig med ar­ki­tek­tur, og at vi har fået lov til at teg­ne det, gør det bare end­nu mere spæn­den­de, sag­de Kim Ut­zon.foto: Hans Christian Jacobsen

AALBORG: Godt be­gyndt er halvt fuldendt, si­ges der. Hvis der er no­get om ord­spro­get, så ty­der me­get på, at der er ind­vi­el­se af Ut­zon Cen­ter på hav­ne­fron­ten i Aal­borg til april næs­te år. I går var der rej­se­gil­de og så­vel en­tre­pre­nør, be­sty­rel­ses­for­mand som Jørn Ut­zons egen søn Kim, der har væ­ret med til at teg­ne cent­ret, lag­de i de­res ta­ler vægt på, at tids­pla­nen hol­der og alle glæ­der sig til at se det en­de­li­ge pro­dukt. - Fa­mi­li­en er me­get stol­te over, at fars fø­de­by vil have et cen­ter, der be­skæf­ti­ger sig med ar­ki­tek­tur, og at vi har fået lov til at teg­ne det, gør det bare end­nu mere spæn­den­de, sag­de Kim Ut­zon.foto: Hans Christian Jacobsen

Godt begyndt er halvt fuldendt, siges der. Hvis der er noget om ordsproget, så tyder meget på, at der er indvielse af Utzon Center på havnefronten i Aalborg til april næste år. I går var der rejsegilde og såvel entreprenør, bestyrelsesformand som Jørn Utzons egen søn Kim, der har været med til at tegne centret, lagde i deres taler vægt på, at tidsplanen holder og alle glæder sig til at se det endelige produkt. - Familien er meget stolte over, at fars fødeby vil have et center, der beskæftiger sig med arkitektur, og at vi har fået lov til at tegne det, gør det bare endnu mere spændende, sagde Kim Utzon.