EMNER

Han let]ter li]vet for mange

] Per]son]ligt til]pas]se]de kropsbårne hjæl]pe]mid]ler af mange slags er ban]da]gis]tens hånd]værk]

FRE]DE]RIKS]HAVN:I ban]da]gis]tens ar]bej]de går hånd]værk, tek]nik og teo]ri op i en hø]je]re en]hed, når han ta]ger mål, ud]for]mer og frem]stil]ler pro]te]ser, ban]da]ger og andre or]to]pæd]is]ke hjæl]pe]mid]ler. Og han let]ter med sine spe]cia]ler li]vet for mange. "By]ens ban]da]gist", sådan hed]der fir]ma]et, og man]den bag, Gun]nar Niel]sen, er netop flyt]tet i egne lo]ka]ler på hjør]net af Hjør]ring]vej og Barfredsvej. Her vil folk med be]hov for di]ver]se kropsbårne hjæl]pe]mid]ler, hvad en]ten det gæl]der den arm- eller ben-ambuterede, den bryst]ope]re]re]de, folk med dår]lig ryg, sports]ud]øve]ren med en knæ]ska]de, eller dia]be]ti]ke]ren med be]hov for hånd]sy]et spe]ci]al]fod]tøj, kunne træf]fe Gun]nar Niel]sen hveranden tirsdag for]mid]dag eller hveranden torsdag ef]ter]mid]dag - tirsdag i de lige uger, torsdag i de uli]ge. - Ind]til videre i hvert fald, så må vi se, om det fø]rer mere med sig, li]ge]som vi selv]føl]ge]lig vil være her mere, når store op]ga]ver skal lø]ses, siger Gun]nar Niel]sen, der siden 1985 ellers har været at fin]de i Sø]ga]de hos spe]ci]al]læ]ge Kjær]gaard Lar]sen, der nu er op]hørt. - Selv]om Kjær]gaard Lar]sen er stop]pet, sy]nes jeg ikke, at jeg vil slip]pe mine mange pa]tien]ter her]op]pe, og har derfor valgt at læg]ge kli]nik]ken et sted, der er let til]gæn]ge]ligt og tæt på sy]ge]hus og ple]je]hjem, for]tæl]ler Gun]nar Niel]sen, der som hid]til fort]sat vil være at fin]de i Ska]gen i sam]ar]bej]de med en lo]kal fy]sio]te]ra]peut. Han un]der]stre]ger sam]ti]dig, at selv om nogle in]den]for fa]get sy]nes at have en stør]re evne til at opnå mo]no]pol på sy]ge]hu]se]ne, end andre, så er pa]tien]ten altså helt frit stil]let med hen]syn til valg af ban]da]gist, uden at det ænd]rer på det of]fent]li]ges be]ta]ling af eller til ydel]ser]ne. Fem for]ret]nin]ger Gun]nar Ni]el]sens virk]som]hed om]fat]ter for]ret]nin]ger, kli]nik]ker og spe]ci]al]værk]ste]der i Ebel]toft, Grenå, Her]ning, Ran]ders og Ski]ve. I Ski]ve etab]le]re]de han i 1984 eget bandageri, og her foregår til]lav]nin]gen af de per]son]ligt til]pas]se]de arm- og ben]pro]te]ser, støt]te]ban]da]ger og ben]skin]ner. Hans søn, Claus Bro]gaard, der også er ud]dan]net ban]da]gist, står for denne af]de]ling, mens både hus]tru]en, Bri]ta Bro]gaard Niel]sen, og dat]te]ren, Hel]le Bro]gaard, er in]vol]ve]ret i fir]ma]drif]ten, der yder]li]ge]re be]skæf]ti]ger 10 an]sat]te. I Ran]ders, hvor hus]tru]en re]si]de]rer i for]ret]nin]gen, har fir]ma]et således egen sy]stue med først og frem]mest spe]ci]al]sy]ning af støt]te]kor]set]ter. I Her]ning hol]der dat]te]ren styr på for]ret]ning, kli]nik og værk]sted med or]to]pæd]isk sko]ma]geri. I dis]se to for]ret]nin]ger er der ikke mindst et stort salg af proteser m.m. til bryst]kræft]ope]re]re]de. Lang ud]dan]nel]se I dag er ban]da]gist-fa]get en ud]dan]nel]se af fem og et halvt års va]rig]hed, hvor den før]hen var en fire års mes]ter]læ]re med sven]de]brev. Det er ikke mu]ligt i Dan]mark at er]hver]ve den højt spe]cia]li]se]re]de ud]dan]nel]se. De fle]ste rej]ser derfor til Hälsohögskolen i Jön]kö]ping i Sve]ri]ge. Ud]dan]nel]sen på aka]de]misk ni]veau af]veks]ler mellem teo]ri og prak]tik. To af ud]dan]nel]ses]åre]ne til]brin]ges som kan]di]dat i for]skel]li]ge ban]da]gist-fir]ma]er, inden den danske sund]heds]sty]rel]se gi]ver den en]de]li]ge god]ken]del]se som ban]da]gist. - Da jeg i 1952 selv star]te]de i mes]ter]læ]re hos N. Dit]lev i Ran]ders, skulle man både kunne sme]de, svej]se, dre]je, samt ar]bej]de med læ]der og gibs oveni den mere ana]to]mis]ke og bio]me]ka]ni]ske vi]den. I dag er der ortopædmekanikere, som ta]ger sig af de dele, og mange ting til det fær]di]ge pro]dukt kø]bes præfabrikerede, li]ge]som det nu er let]te ma]te]ria]ler som ti]tan og kul]fi]ber samt også i nogle til]fæl]de elek]tro]nis]ke pro]te]ser, det hand]ler om, for]tæl]ler Gun]nar Niel]sen. Efter 18 år hos N. Dit]lev star]te]de Gun]nar Niel]sen selv op som selv]stæn]dig i Ran]ders i 1980, og har siden ud]vi]det til flere og flere byer i takt med, at hele fa]mi]li]en kom med i for]ret]nin]gen.]