Hanstholm en misrøgtet og ligegyldig by i kommunen

Lige nu virker Hanstholm ganske vist trist, men der er allerede taget initiativer til at gøre noget, skriver byrådsmedlem Poul Erik Skov Sørensen (S). Han fremhæver projektet ¿Hanstholm Aktive Kulturparker og Kulturrådhus¿, som kan gennemføres i flere faser over 5-10 år, og han ser politisk vilje og forståelse for, at Hanstholm Fyr skal være en magnet og et vartegn for hele kommunen. Arkivfoto: Klaus Madsen

Lige nu virker Hanstholm ganske vist trist, men der er allerede taget initiativer til at gøre noget, skriver byrådsmedlem Poul Erik Skov Sørensen (S). Han fremhæver projektet ¿Hanstholm Aktive Kulturparker og Kulturrådhus¿, som kan gennemføres i flere faser over 5-10 år, og han ser politisk vilje og forståelse for, at Hanstholm Fyr skal være en magnet og et vartegn for hele kommunen. Arkivfoto: Klaus Madsen

SYNSPUNKT Af Poul Erik Skov Sørensen Helshagevej 18, Hanstholm, byrådsmedlem (S), medlem af Børne-, Familie- og Kulturudvalget UDVIKLING: Overskriften indeholder en del sandhed, men også en ubegrundet pessimisme. Hanstholm virker ganske vist trist med et centerområde i forfald, centeret ude og inde, to tredjedele af Chr. Hansensvej renoveret, Remagrunden, adgangsforholdene mellem by og havn, fyrkompleksets tilstand, manglen på et klubhus ved stadion, viljen til bosætning og nu lukning af borgerservice i det gamle rådhus. Ovennævnte bekymringer er alle punkter, der vil blive og allerede er taget initiativer til at gøre noget ved. Hvilke initiativer, det drejer sig om, kommer jeg tilbage til. Inden da vil jeg komme med nogle politiske betragtninger, som måske kan hjælpe nogle af kritikerne, så de kan vende skytset i en anden retning end mod politikerne og den ny Thisted Kommune. Hvilken retning skytset skal pege imod, undlader jeg at give anvisning på. Forståelig frustration Jeg forstår godt borgernes frustration og utålmodighed. Det ser nemlig ud, som om Hanstholm fra politisk side er og bliver behandlet som en ligegyldig by, men sådan oplever jeg det ikke, absolut ikke. Jeg mener, Hanstholm befinder sig i en demokratisk venteposition med hensyn til byudvikling. Politikerne og administrationen venter på signaler, ikke spredte signaler, som vi alt for ofte har haft tendens til i Hanstholm, men et samlet signal. Det bliver vores tur. Det er sikkert. Jeg oplever mine politiske kolleger som absolut positive med hensyn til Hanstholm. Jeg tillader mig oven i købet at påstå, at langt de fleste ser noget specielt og unikt ved Hanstholm, og jeg har naturligvis forventninger om, at forslag fra Hanstholm vil blive modtaget med interesse og velvilje. Og nu vender jeg tilbage til de initiativer, som er igangsat: [ Thisted Musikskole, Hanstholm Borgerforening, Biblioteket, Centerforeningen, Hanstholm Kulturstafet, Hanstholm Naturskole, Atlantiske Hanstholm en masterplan ved Mogens From og nogle personer uden for foreningsregi, har udarbejdet et projekt med titlen: ¿Hanstholm Aktive Kulturparker og Kulturrådhus¿. Projektet er bearbejdet i samarbejde med Dansk Projektrådgivning: Der er søgt fondsmidler, og der er allerede givet positive meldinger fra Lokale og Anlægsfonden. Aktive kulturparker Projektet består af et forprojekt og en projektbeskrivelse som i korte træk indeholder: De fire aktive kulturparker: Byparken: Det grønne område i byens midte ved torvet, rådhuset, hallerne, idrætsanlæggene og indkøbscenteret. Parken skal udgøre et vigtigt og levende byrum der spænder over en bred række aktiviteter. Mange af aktiviteterne vil ikke stå alene, men indgå i hele bymidtens synergi. Parken skal indeholde: En lille basketballbane. Små opholdsarealer. Forhindringsbane, som kan anvendes af børn, voksne og ældre. En overbygget pavillon, skaterbaner, skøjtebane, betonramper m.m., scene, storskærm på betonvæg, bænke, borde, petanquebane m.m. Det vægtes, at byparken skal være et æstetisk smukt område. Den Mytologiske Park placeres i skoven ved fyret. I en lysning kan indrettes shelters, bålplads, bænke og borde og der kan placeres kunstværker med motiver fra mytologien. Klinteparken placeres på et markareal mellem byen og fyret og kan indgå i Hesteparken og Havehuset, der er en del af de aktiviteter, som naturskolen udbyder. Rådhustorvet skal indgå i det samlede kompleks og udgøre et smukt og socialt byrum i centrum. Den planlagte bypark ligger ved siden af torvet. Kulturrådhuset: Rådhuset i Hanstholm ophørte med sin funktion som rådhus ved kommunesammenlægningen, dog bibeholdes flere kommunale funktioner. Det er et arkitektonisk kvalitetsbyggeri med den perfekte beliggenhed midt i byen, hvilket gør det perfekt egnet til kulturformål. Rådhuset kan blive byens kulturelle kraftcenter. Arkitekt Dorte Mandrup har givet tilsagn om at projektere ombygningen, hvis centrale del bliver overbygningen af den nuværende atriumgård til koncert og kulturrum. Musik på rådhuset Rådhuset skal på sigt rumme: Bibliotek og læsesal, koncertsal, teaterforestillinger, værksteder for kunstnere og iværksættere, iværksætterkontorer, rugekasser, IT-cafe, multimedierum, forskerrum, nationalparkcafé med storskærm og formidlingsaktiviteter, foreningslokaler, mødelokaler, forsamlingshus, fester events- udstillinger, foredrag og workshops. Forbindelse By og Havn. Der søges etableret en forbindelse mellem byen og havnen. På nuværende tidspunkt er der udarbejdet et skitseforslag som inddrages i projektet. Projektet udgør et trappe og stisystem gående fra havnen op til Roshage, over Chr. Hansensvej og til centerområdet. Opgradering af centerområdet I forbindelse med ovennævnte projekt indgår der en omfattende renovering af centeret og centerområdet. Projekteringen udføres af Robert Mogensen fra COWI A/S og Dorte Mandrup arkitekterne. Arkitekter, som ligger i toppen af dansk arkitekturs superliga. Fyret som vartegn Såfremt det er muligt, vil vi forsøge at få projektet optaget på kommunens hjemmeside, således at materialet kan blive tilgængeligt. Derudover har Thisted Kommune efter min opfattelse vilje og forståelse for, at Hanstholm Fyr skal være en magnet og et vartegn for hele kommunen. Her er det vel naturligt, at Nationalparken har mulighed for at indgå som en del af projektet. Bosætningsstrategi. I forbindelse med ovennævnte vil der blive nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at udfærdige en bosætningsstrategi indeholdende de elementer, som vil kunne gøre Hanstholm attraktiv som bosætningsområde. Ovennævnte projekt er efter min mening i overensstemmelse med allerede udførte planer for Hanstholm. Her tænker jeg på Atlantiske Hanstholm, en bosætningsstrategi og Dorte Mandrup-planen. Derfor er det vigtigt at vi i Hanstholm, overfor det politiske system, signalerer viljen til samarbejde og viser, at vi har viljen til Hanstholm. Flerårig udvikling I begyndelsen af det nye år vil der blive arbejdet på at få bevilget midler til projekteringen af overnævnte projekter. Idéen med projekterne er, at de er faseopdelte, således at de kan tilpasses en udviklingsplan over eksempelvis en 5-10 års periode, og nye projekter kan komme til. Derfor er det vigtigt, at vi i Hanstholm overfor det politiske system signalerer en indbyrdes vilje til samarbejde og viser, at vi har: Viljen til Hanstholm. I begyndelsen af det nye år vil der fra initiativtagernes side blive arbejdet på at få bevilget midler til projekteringen af ovennævnte projekt. Her og nu lever Hanstholm op til overskriften: ¿Hanstholm en misrøgtet og ligegyldig by i Thisted Kommune.¿ Man kunne tilføje: Med muligheder for at ændre sig fra at være en grim ælling til at blive til en smuk svane.¿